Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szexuális bántalmazás ügyében letartóztatást indítványozott a kerületi ügyészség

Sze­xu­á­lis cél­za­tú táma­dá­sok ügyé­ben a bíró­ság egyet­ér­tett az ügyé­szi indít­vánnyal, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 31 éves férfi 2018. ápri­lis 29-én és 2018. októ­ber 20-án is követ­ni kez­dett egy-egy sér­tet­tet, azzal a cél­lal, hogy őket sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­za. A gya­nú­sí­tott mind­két eset­ben lép­cső­ház­ban támadt a sér­tet­tek­re, testi erő­fö­lé­nyét kihasz­nál­va a föld­re rán­tot­ta őket. A féri mind­két sér­tet­tet bán­tal­maz­ta, mielőtt sike­rült elmenekülniük.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa szük­sé­ges és indokolt.

A nyo­mo­zás kez­de­ti sza­kasz­ban van, egye­bek mel­lett szak­vé­le­mé­nyek beszer­zé­se és tanú­ki­hall­ga­tá­sok vég­re­haj­tá­sa szükséges.

A gya­nú­sí­tott sze­mé­lyi körül­mé­nyei, a gya­nú­sí­tás sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek – 2 rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te – kiemelt tár­gyi súlya alap­ján a gya­nú­sí­tott jelen­lé­te az eljá­rás­ban csak letar­tóz­ta­tás­sal biz­to­sít­ha­tó. A néhány hóna­pon belül több­szö­ri elkö­ve­tés­re vonat­ko­zó ada­tok pedig a bűn­is­mét­lés veszé­lyét teszik reá­lis­sá, amely szin­tén indo­kol­ja a leg­sú­lyo­sabb kényszerintézkedést.

Az ügyé­szi indít­ványt a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­ala­po­zott­nak talál­ta, ezért a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te egy hónap­ra. A vég­zés jogerős.

A fenti ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga teljesíti.