Főoldal » Hírek » Szexuális cselekményt végzett testvére lányának sérelmére egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 33 férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt.  A férfi test­vé­re nagy­ko­rú lányá­hoz aka­ra­ta elle­né­re sze­xu­á­li­san köze­le­dett, test­szer­te csó­kol­gat­ta, az ágyra lökte, fel­ső­ru­há­za­tát lehúz­ta és sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. május ele­jén, dél­után, egy vár­me­gyei tele­pü­lé­sen átment az utcá­ban lévő másik csa­lá­di házba, ahol a test­vé­re nagy­ko­rú lányát egye­dül talál­ta ott­hon. A férfi a hely­ze­tet arra hasz­nál­ta, hogy a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re sze­xu­á­li­san köze­le­dett felé, test­szer­te csó­kol­gat­ta, testi erő­fö­lé­nyét kihasz­nál­va az ágyra lökte, fel­ső­ru­há­za­tát lehúz­ta róla és sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett.

A sér­tett véde­ke­zett és sike­rült magá­tól ellök­nie a vád­lot­tat, aki kiment az ingat­lan udva­rá­ra, de 2 perc eltel­té­vel vissza­ment a lakás­ba, ismét az ágyra lökte a nőt, ekkor is csó­kol­gat­ta, és sérel­mé­re újból sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, majd magá­tól abba­hagy­ta és távo­zott a ház­ból.

A sér­tett hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.