Főoldal » Archív » Szexuális erőszak bűntette miatt fegyházbüntetésre ítélte a bíróság a lábteniszedzőt

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség 2 rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, vala­mint 10 rend­be­li sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság a fia­tal fiú­kat molesz­tá­ló edzőt.

Egy komárom-esztergom megyei álta­lá­nos isko­lá­ban heti három alka­lom­mal tar­tot­tak láb­te­nisz edzést, melyet – ha a tanár éppen nem ért rá – akkor a vád­lott, mint segí­tő szülő tar­tott meg. Ebben a 2014 és 2018 közöt­ti idő­szak­ban a gye­re­kek ilyen­kor a vád­lott fel­ügye­le­te, irá­nyí­tá­sa alatt áll­tak. A vád­lott az isko­lá­ban rádi­ós szak­kört is veze­tett. Az edzé­sek, fog­lal­ko­zá­sok alkal­má­val össze­sen 11 kis­ko­rú, 10 és 13 év közöt­ti fiút zak­la­tott, akik­nek több alka­lom­mal benyúlt az alsó­nad­rág­juk­ba azzal az ürüggyel, hogy nyúj­tás köz­ben az izmok feszü­lé­sét ellen­őr­zi, illet­ve a nyúj­tás­ban segít. A vád­lott sze­xu­á­lis köze­le­dé­se a gye­re­kek­nek nega­tív lelki élményt oko­zott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a bíró­ság 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügy­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerül.

A bíró­ság az ügy­ben elő­ké­szí­tő ülést tűzött ki, ame­lyen a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a vád­lot­tat 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és a kis­ko­rú sze­mé­lyek­kel kap­cso­la­tos vég­le­ges hatá­lyú fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítél­te.

A bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­tet­te, egy­ide­jű­leg a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el. A vég­zés­sel szem­ben az ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sa végett.