Főoldal » Archív » Szexuális erőszak bűntette miatti ügyben az ügyészség alaptalannak tartja a védelem fellebbezését

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Kecs­ke­mé­ti Törvényszéken.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi vád­lott 2013. és 2018. között gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú képe­ket és vide­ó­kat tar­tott és tett hoz­zá­fér­he­tő­vé. A vád­lott emel­lett a neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt álló kis­ko­rú sze­mé­lyek­ről ilyen jel­le­gű fel­vé­telt készí­tett, továb­bá cse­cse­mő­ko­rú gyer­me­ké­vel és egy, a tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta és a vád­lot­tat tizen­két év fegy­ház­bün­te­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá szü­lői fel­ügye­le­ti jogát mind­két gyer­me­ke vonat­ko­zá­sá­ban megszüntette.

Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. Az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a tör­vény­szék fenntartotta.

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zé­se­ket alap­ta­lan­nak ítél­te, mert állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú íté­let­ben kisza­bott bün­te­tés ará­nyos, ezért annak hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni a fellebbezésekről.