Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szexuális erőszak Óbudán - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 25 éves férfi tavaly ápri­lis­ban a HÉV Aquin­cum meg­ál­ló­he­lyé­nek köze­lé­be csalt és élet­ve­szé­lyes fenye­ge­tés­sel sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kény­sze­rí­tett egy nőt. 

A vád­irat sze­rint egy 25 éves férfi az élet­tár­sa, egy nő fotó­já­val regiszt­rált egy társ­ke­re­ső olda­lon, ahol nők­kel ismer­ke­dett. Így ismer­te meg a sér­tet­tet, aki­vel leve­le­zett, majd 2021. ápri­lis 4-én dél­után­ra talál­ko­zót egyez­te­tett vele a H5-ös HÉV III. kerü­let, Aquin­cum meg­ál­ló­já­hoz. Ami­kor a sér­tett a hely­szín­re érve üze­ne­tet kül­dött. A vád­lott azt vála­szol­ta, hogy egy sérült macs­kát talált, ezért egy köze­li bolt­ba ment, és a hol­mi­ját rábíz­ta egy fiúra, akit az Amfi­te­át­rum­nál talál. A sér­tett meg­ke­res­te a vád­lot­tat, akit a leve­le­ző part­ne­re által emlí­tett fiú­nak hitt, és beszél­get­tek. A közös vára­ko­zás során a férfi külön­bö­ző okok­ra hivat­koz­va több­ször magá­ra hagy­ta a nőt azért, hogy újabb üze­ne­te­ket küld­jön az álpro­fil­ról, és ezzel a hely­szí­nen tart­sa őt.

Az egyik ilyen távol­lét után vissza­tér­ve a férfi átka­rol­ta, magá­hoz húzta, és ölel­get­ni kezd­te a nőt. A sér­tett eltol­ta magá­tól, és elin­dult a HÉV meg­ál­ló irá­nyá­ba, ekkor azon­ban a férfi meg­ra­gad­ta és a föld­re rán­tot­ta. A nő dula­ko­dott a táma­dó­já­val, aki meg­fe­nye­get­te, hogy meg­ké­se­li, majd a meg­fé­lem­lí­tett nőt sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kényszerítette.

A rémült, de a lélek­je­len­lé­tét el nem vesz­tő nő köz­ben meg­ta­lál­ta, és fel­vet­te a föld­ről a dula­ko­dás köz­ben zse­bé­ből kiesett snic­cer pen­gét, és azzal a férfi comb­ja felé szúrt. A vád­lott ekkor a nőt hanyatt lökte, a nya­kát hátul­ról átka­rol­ta, miköz­ben a sér­tett segít­sé­gért kiál­tott. A kiál­tást meg­hall­va egy járó­ke­lő ráki­ál­tott a fér­fi­ra, aki elen­ged­te a sér­tet­tet és elmenekült.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 25 éves fér­fi­val szem­ben sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett egy vele szem­ben koráb­ban, hason­ló ügy­ben kisza­bott 1 év 10 hónap tar­ta­mú fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re is.

A  Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://ugyeszseg.hu/bunugyi-felugyeletbe-kerult-egy-szexualis-eroszak-gyanusitottja-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A fotók a szem­lén készültek.