Főoldal » Hírek » Szexuális kényszerítés lett a közösségi oldalon kötött ismeretségből - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tizen­nyolc év alat­ti sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki csak tizen­hat éves volt a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se ide­jén.

A vád­irat sze­rint a fiú 2020 novem­be­ré­ben közös­sé­gi olda­lon, álné­ven vette fel a kap­cso­la­tot egy tizen­hét éves lánnyal, aki­től azután fél­mez­te­len, illet­ve fehér­ne­műs képe­ket kért.  A lány nem akar­ta tel­je­sí­te­ni a kérést, ám a fiú meg­fe­nye­get­te, hogy a közös­sé­gi oldal­ra kitett képe­it fel­töl­ti egy sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat hir­de­tő oldal­ra, minek hatá­sá­ra a lány kül­dött néhány intim képet a ter­helt­nek.

A fiú egyre meré­szebb sze­xu­á­lis tar­tal­mú képe­ket, vide­ó­kat kért a lány­tól, azzal fenye­ge­tőz­ve, hogy amennyi­ben nem tel­je­sí­ti a kéré­sét, a koráb­bi képe­it por­nog­ráf közös­sé­gi oldal­ra teszi fel, mel­lé­kel­ve azok­hoz a címét és a tele­fon­szá­mát.

A lány a fenye­ge­tés­től tart­va a vád­lott vala­mennyi kíván­sá­gát tel­je­sí­tet­te, az elkö­ve­tő pedig ennek elle­né­re több képet, vala­mint egy vide­ót is meg­osz­tott egy por­nog­ráf közös­sé­gi olda­lon, amely később azo­kat töröl­te.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy a vád­lott a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak fel­füg­gesz­té­se alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság a fia­tal­ko­rút vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, mely­nek kere­té­ben tizen­nyolc év alat­ti sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, vagy ilyen sze­méllyel bár­mi­lyen befo­lyá­si viszony­ban állna.