Főoldal » Hírek » Szexuális ragadozók ellen emelt vádat az ügyészség - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik kis­ko­rú fiúk mezí­te­len képe­it gyűj­töt­ték, és sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot is léte­sí­tet­tek ilyen személyekkel. 

Az ügy két szi­get­szent­mik­ló­si vád­lott­ja rég­óta ismer­te egy­mást. Közös szen­ve­dé­lyük volt a kis­ko­rú, velük azo­nos nemű sze­mé­lyek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­te­lek gyűj­té­se. Eze­ket ott­ho­nuk­ban tárol­ták infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­kön. Gyak­ran osz­tot­ták meg egy­más­sal az ilyen sze­mé­lyek­kel kap­cso­la­tos sze­xu­á­lis tapasz­ta­la­ta­i­kat is.

A fia­ta­lab­bik elkö­ve­tő emel­lett egy tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött fiút rend­sze­re­sen fel­csá­bí­tott a szi­get­szent­mik­ló­si laká­sá­ba 2017 ősze és 2018 év eleje között és ott sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­re vette rá. Emel­lett róla por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket is készí­tett, ame­lyek továb­bí­tott a másik vád­lott­nak, aki azo­kat tovább­küld­te más sze­mély­nek is. A kis­ko­rú sze­méllyel vég­zett sze­xu­á­lis együtt­lé­tek közül volt olyan is, amibe az idő­sebb elkö­ve­tő sze­mé­lye­sen is bekap­cso­ló­dott, ami­ért a sér­tett­nek ötezer forin­tot fizetett. 

A fia­ta­lab­bik elkö­ve­tő több kör­nyék­be­li, jel­lem­ző­en tizen­négy év alat­ti fiú­val is barát­ko­zott. Több eset­ben is fel­hív­ta őket laká­sá­ra és ott alko­ho­los ital­lal vala­mint ciga­ret­tá­val kínál­ta őket. Ezen alkal­ma­kat arra hasz­nál­ta, hogy a fiú­kat fog­dos­sa, illet­ve nekik sze­xu­á­lis tar­tal­mú aján­la­to­kat tegyen.

Volt olyan sér­tett, aki elfo­gad­ta a köze­le­dé­sét és vele az elkö­ve­tő leg­alább ötször léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot, ami­ért a fiú­nak öt és húsz­ezer forint közöt­ti össze­ge­ket fize­tett ki.

A Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által fel­de­rí­tett ügy­ben a Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség a két férfi ellen sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te, gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te, gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te vala­mint a fia­ta­lab­bik ellen kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt is vádat emelt.