Főoldal » Hírek » Szexuálisan bántalmazta az ötéves kislányt egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 78 éves férfi ellen több­szö­rö­sen minő­sü­lő sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő jó kap­cso­lat­ba került a szom­szé­dos lakás­ban lakó ötéves lány gyer­me­két egye­dül neve­lő nővel. A kis­ko­rú lányt több­ször fagy­lal­toz­ni vitte, ezen alkal­mak­kor a sér­tett sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végzett. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy mis­kol­ci tár­sas­ház­ban lakott, és jó kap­cso­lat­ba került a szom­szé­dos lakás­ban élő ötéves lány­gyer­me­két egye­dül neve­lő nővel. Átjár­tak egy­más­hoz, a férfi gyak­ran élel­mi­szer­rel is támo­gat­ta őket. Az édes­anya meg­en­ged­te, hogy lány­gyer­me­két a férfi elvi­gye, amely idő­tar­tam alatt ő látta el a fel­ügye­le­tét. 2021. szep­tem­be­ré­ben az elkö­ve­tő több eset­ben a kis­lányt fagy­lal­toz­ni vitte, és ezt arra hasz­nál­ta fel, hogy az autó­já­ban a sér­tett sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket vég­zett. A kis­lány azért nem szólt az édes­any­já­nak, mert a vád­lott meg­til­tot­ta neki.

Szep­tem­ber végén a férfi ismét elvit­te a gyer­me­ket fagy­lal­toz­ni, majd vissza­fe­lé meg­áll­tak egy ját­szó­tér­nél. A vád­lott az autó hátsó ülé­sén levet­kőz­tet­te a kis­lányt, majd sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. Haza­ér­ve, a sér­tett a vád­lott til­tá­sa elle­né­re, vala­mennyi ese­mény­ről beszá­molt az édesanyjának.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.