Főoldal » Hírek » Szexuálisan közeledett rokonának gyermekéhez a megvádolt férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tizen­két év alat­ti, a befo­lyá­sa alatt álló gyer­mek sérel­mé­re, annak véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség egy 43 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2021 nya­rán sze­xu­á­li­san köze­le­dett roko­na kis­lá­nyá­hoz, majd 2022 máju­sá­ban egy autó­busz­já­ra­ton visel­ke­dett sze­mé­rem­sér­tő módon. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő több­ször meg­lá­to­gat­ta az egyik Veszp­rém megyei falu­ban élő uno­ka­test­vé­rét és annak csa­lád­ját, ahol több gyer­mek, köz­tük a sér­tett is nevel­ke­dett.  Az elkö­ve­tő az esti órák­ban itta­san érke­zett a roko­na­i­hoz, majd uno­ka­test­vé­ré­nek fér­jé­vel tovább ita­lo­zott, beszél­ge­tett, köz­ben pedig ölébe ültet­te a kis­lányt, és a szü­lők figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va, sze­mé­rem­sér­tő módon visel­ke­dett vele.

A vacso­rát köve­tő­en, a késő esti órák­ban az ittas vád­lott a leány­gyer­me­kek szo­bá­já­ba ment és az ágyuk­ra fekve elaludt. A gye­re­kek emi­att nem kér­ték meg, hogy men­jen át a másik szo­bá­ba, ahol már meg­ágyaz­tak neki, hanem lefe­küd­tek mellé. A vád­lott később kihasz­nál­ta, hogy a kis­lány elaludt, és a kiszol­gál­ta­tott hely­ze­té­vel vissza­él­ve sze­xu­á­lis jel­le­gű cse­lek­ményt vég­zett, mely­re azon­ban a gyer­mek fel­éb­redt, és ijed­ten a szom­széd szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó szü­le­i­hez sza­ladt. A szü­lők szá­mon akar­ták kérni a fér­fit, azon­ban azt látva, hogy alszik, úgy dön­töt­tek, hogy reg­gel tisz­táz­zák a tör­tén­te­ket, a sér­tet­tet pedig a saját szo­bá­juk­ba vit­ték. A vád­lott végül a kora haj­na­li órák­ban, amíg min­den­ki aludt, elhagy­ta a házat.

A férfi 2022. május 28-án, egy Veszp­rém­ből Zirc­re köz­le­ke­dő autó­busz­já­ra­ton uta­zott, és egy fia­tal lány köze­lé­be, a busz hátsó ülés­so­rá­ba ült. Tudva, hogy a sér­tett rálát, sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­ményt vég­zett, amit akkor hagyott abba, ami­kor a lány elő­re­ment és a sofőr­nek jelez­te a tör­tén­te­ket, majd a követ­ke­ző busz­meg­ál­ló­ban leszállt a járműről.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő hatá­ro­zott idejű és min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő­nek, mely­nek során kis­ko­rú neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel hatal­mi, befo­lyá­si viszony­ba kerülne.