Főoldal » Archív » Szexuálisan molesztálta kiskorú gyermekét - vádemelés

A vád­lott élet­tár­sá­val, vala­mint három 10 év alat­ti kis­ko­rú gyer­me­ké­vel élt közös ház­tar­tás­ban. A vád­lott 2006 már­ci­u­sá­tól 2013 máju­sá­ig gyer­me­ke­it ittas álla­pot­ban heti rend­sze­res­ség­gel bán­tal­maz­ta, ille­tő­leg havi rend­sze­res­ség­gel elő­for­dult az is, hogy éjsza­ka itta­san haza­tér­ve őket fel­éb­resz­tet­te, és éjsza­kai pihe­né­sü­ket nem biz­to­sí­tot­ta. A vád­lott 2013 már­ci­u­sá­ban a vele egy ágy­ban alvó kis­ko­rú lányát faj­ta­lan­ság­ra kényszerítette.
A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye