Főoldal » Archív » Szilveszterre loptak, kukában tolták el a zsákmányt

Elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került a férfi, aki tár­sá­val egy bolt rak­tá­rát fosz­tot­ta ki, és a szom­széd­ból lopott kuká­ban vitte el az össze­ké­szí­tett holmikat.

A férfi decem­ber 29-én az egyik nóg­rá­di kis­te­le­pü­lé­sen sétált a barát­nő­jé­vel, ami­kor szil­vesz­ter előt­ti pénz­te­len­sé­gük miatt elha­tá­roz­ták, hogy a falu vegyes­bolt­já­nak nyi­tott udva­rán lévő rak­tár­épü­le­té­ből lopni fognak.

Előbb a férfi, majd társa ment be a vegyes­bolt kör­be­ke­rí­tett, kapu­val zár­ha­tó, de nyi­tott álla­pot­ban hagyott hátsó udva­rá­ra, ahol a rak­tár­ként funk­ci­o­ná­ló garázs­épü­let­ből külön­bö­ző tár­gya­kat gyűj­töt­tek össze és azo­kat több for­du­ló­ban az utcá­ra kivitték.

A férfi magá­val vitt két gáz­pa­lac­kot, ame­lye­ket az utcán tar­tóz­ko­dó egyik isme­rő­sé­re bízott azért, hogy segít­sen neki haza­vin­ni azo­kat. Annak érde­ké­ben, hogy a többi lopott dol­got el tudja szál­lí­ta­ni magá­hoz vett egy kere­kes kukát a szom­széd ház udvaráról.

A rak­tár­ból a férfi és barát­nő­je külön­fé­le áru­cik­ke­ket – pél­dá­ul eser­nyőt, friz­bit, cipőt, ásvány­vi­zet, ener­gia­italt, de kará­cso­nyi gyer­tyát és virág­föl­det is – vala­mint egy lánc­fű­részt vit­tek maguk­kal. Min­dent a kuká­ba pakol­tak, majd azzal távoz­tak a helyszínről.

A bolt üze­mel­te­tő­je ész­lel­te a lopást és hívta a rend­őr­sé­get, fia pedig az elkö­ve­tők után indult, és vissza­vet­te tőlük az eltu­laj­do­ní­tott dolgokat.

A lánc­fű­rész eltu­laj­do­ní­tá­sá­val a bolt­ve­ze­tő fiá­nak oko­zott 100.000.- forint, a bolti lopás­sal oko­zott 70.000.- forint, míg az ello­pott a kuka tulaj­do­no­sá­nak oko­zott 10.000.- forint kár is megtérült.

A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső férfi ellen három rend­be­li lopás miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, de vele szem­ben két továb­bi bün­te­tő­el­já­rás is folyik, ame­lyek nem tar­tot­ták vissza őt a bűn­is­mét­lés­től. A gya­nú­sí­tott jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, ő és tet­tes­tár­sa cse­lek­mé­nyét a pénz­szer­zés moti­vál­ta, ezért a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt – az ügyé­szi indít­vány­ban írtak­kal egyet­ért­ve – a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a férfi elő­ze­tes letartóztatását.