Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Szíven szúrta a férjét, letartóztatásban marad- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a nőnek, aki 2020. ápri­lis 19-én a dél­utá­ni órák­ban toko­di ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en meg­öl­te a férjét. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő nő 2020. ápri­lis 19-én dél­után toko­di lakó­he­lyü­kön elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en egy 8,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel szív­tá­jé­kon szúr­ta a szin­tén ittas álla­pot­ban lévő fér­jét. A sér­tett a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re a szú­rás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A nőt ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságon.

A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben 2006. évben is folyt bün­te­tő­el­já­rás súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Akkor az egyik fiát szúr­ta mell­ka­son kis-közepes erő­vel több alkalommal.

A nőt 2020. ápri­lis 22-én tar­tóz­tat­ta le a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírája.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság továb­bi 3 hónap­pal, 2021. janu­ár 22-ig meg­hosszab­bí­tot­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a veszé­lye annak, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.