Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szíven szúrta élettársát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 28 éves nő ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. május hónap ele­jén a kora dél­utá­ni órák­ban élet­tár­sá­val Mis­kol­con, köz­te­rü­le­ten ita­lo­zott, majd haza­fe­lé menet betér­tek egy presszó­ba, ahol a vád­lott az élet­tár­sa távo­zá­sa után még tovább maradt.

Mint­egy fél óra múlva követ­te élet­tár­sát közös laká­suk­ra. Ami­kor meg­ér­ke­zett, a férfi kér­dő­re vonta, hol volt addig, szi­dal­maz­ta és két­ség­be vonta élet­tár­si hűségét.

Az élet­tár­sak között már koráb­ban is vol­tak ilyen tár­gyú vesze­ke­dé­sek, de nem for­dul­tak tett­le­ges­ség­be, most viszont a férfi az asz­tal­ról fel­kap­ta a kony­ha­kést és azzal a vád­lott irá­nyá­ba szúrt, így meg­vág­ta a könyö­ké­nek külső fel­szí­nét. Ezután a vád­lott kiment az udvar­ra, elszí­vott egy ciga­ret­tát, a házba vissza­men­ve, szin­tén kony­ha­kést vett elő, oda­ment az élet­tár­sá­hoz, és közöl­te vele, hogy most már neki is van kése. A férfi azt mond­ta neki, hogy úgy­sem meri meg­szúr­ni, mire a vád­lott a
13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel mell­ka­son szúrta.

A sér­tett esz­mé­le­tét vesz­tet­te, a vád­lott fel­lo­csol­ta, pró­bál­ta csil­la­pí­ta­ni a vér­zést és érte­sí­tet­te a mentőket.

A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett a szív szúrt sérü­lé­sét szen­ved­te el, amely köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes volt, kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta.

A vád­lott a 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sé­vel kap­cso­lat­ban magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

Az ere­de­ti­leg ember­ölés kísér­le­tét meg­va­ló­sí­tó cse­lek­mény, önkén­tes ered­mény­el­há­rí­tó maga­tar­tá­sa foly­tán minő­sül enyhébben.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.