Főoldal » Hírek » Szíven szúrta élettársát egy kisnánai férfi - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a közép­ko­rú férfi ellen, aki egy átmu­la­tott éjsza­ka után előbb szív­tá­jé­kon szúr­ta az élet­tár­sát, majd önma­gát is megsebezte.

A vád­lott és a sér­tett nem túl régen köl­tö­zött össze, ám rövid együtt­la­ká­suk alatt is gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a viták és a vesze­ke­dé­sek. 2021. feb­ru­ár 19-én este mind­ket­ten egy falu­be­li isme­rő­sük­nél ven­dé­ges­ked­tek, ahon­nan más­nap reg­gel nem csak ittas álla­pot­ban, de zak­la­tot­tan is érkez­tek haza, mivel még a par­tin össze­szó­lal­koz­tak egy­más­sal. A közöt­tük lévő feszült­ség a laká­su­kon sem oldó­dott, sőt egyre mélyült, ami oda veze­tett, hogy a férfi a kony­há­ban magá­hoz vett egy 20 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést, mellyel lete­le­pe­dett az ágyon ülő élet­tár­sa mellé. Ezt köve­tő­en csak annyit mon­dott, hogy „most mind­ket­ten meg­dög­lünk”, majd e sza­vak kísé­re­té­ben előbb hasba, azután mell­ka­son szúr­ta a nőt. Az egyik, szív­tá­jé­ki szú­rás meg­nyi­tot­ta a mell­üre­get, míg a másik átha­tolt a máj jobb lebe­nyén, így a sérü­lé­sek élet­ve­szé­lye­sek voltak.

A férfi magát is meg­szúr­ta, a hasán egy kisebb, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sebe­sü­lést ejtett.

A sér­tet­tet a fia a dél­előtt folya­mán tele­fo­non keres­te. Ekkor szer­zett tudo­mást vélet­le­nül az any­ját ért táma­dás­ról, ami miatt nyom­ban érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get és a men­tő­ket. Ennek köszön­he­tő­en a még nőt idő­ben kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol műté­tet haj­tot­tak végre rajta.

A vád­lot­tat a rend­őr­ség őri­zet­be vette, majd a bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A ter­helt jelen­leg távol­tar­tás hatá­lya alatt áll.

A Heves Megyei Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben a bíró­ság – beis­me­ré­se ese­tén – négy és fél év bör­tönt, vala­mint öt év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki.