Főoldal » Hírek » Szociális munkatársat bántalmazott – letartóztatását indítványozta az ügyészég - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy sze­ge­di átme­ne­ti szál­lá­son lépett fel erőszakosan.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő 2021. szep­tem­ber 15. nap­ján, reg­gel 7 óra­kor jelent meg az egyik sze­ge­di átme­ne­ti szál­lá­son azért, hogy annak szol­gál­ta­tá­sát igény­be vegye. A sza­bá­lyok sze­rint reg­gel 8 és este 6 óra közöt­ti idő­tar­tam­ban van erre lehe­tő­ség. Ezt az ott szo­ci­á­lis mun­ka­társ­ként dol­go­zó férfi közöl­te a gya­nú­sí­tot­tal. Ennek során a sér­tett meg­kér­te a nőt, hogy hagy­ja el az intéz­mény terü­le­tét, majd meg­pró­bál­ta kive­zet­ni a őt. A szál­lás kapu­já­hoz érve, de még annak udva­rán a nő vissza­for­dult és a mögöt­te hala­dó sér­tet­tet ököl­lel egy­szer meg­ütöt­te. A sér­tett a továb­bi üté­sek elől elha­jolt, a gya­nú­sí­tot­tat a föld­re vitte, majd vissza­tar­tot­ta a rend­őrök megérkezéséig.

Az átme­ne­ti szál­lás szo­ci­á­lis mun­ka­tár­sa köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a bűn­is­mét­lés, vala­mint a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. Az indít­vány alap­já­ul az is szol­gált, hogy a nő több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét külö­nös vissza­eső­ként követ­te el.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­ta­rott ülé­sen fog dönteni.