Főoldal » Archív » Szökése után három nappal már bíróság előtt áll a szolnoki elítélt

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség elfo­gá­sa után a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta azt a fegy­ház bün­te­té­sét töltő fér­fit, aki meg­szö­kött a szol­no­ki büntetés-végrehajtási intézetből. 

A fér­fit és több elítélt tár­sát 2018. júli­us 9-én reg­gel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei BV Inté­zet szol­no­ki épü­le­té­ből négy fegy­őr szál­lí­tot­ta a Buda­pes­ti Fegy­ház és Bör­tön­be. A rab­szál­lí­tó teher­gép­ko­csi Ceg­léd köze­lé­ben a 4. sz. főúton lévő útépí­tés­hez érve las­sí­tott, ekkor a gép­jár­mű hátsó részé­ben elhe­lye­zett, tár­sá­hoz bilin­cselt férfi a kezé­ről a bilin­cset levet­te, majd a hátsó ablak biz­ton­sá­gi rácsát lefe­szí­tet­te, az ablak üve­gét kirúg­ta, majd a las­san hala­dó jár­mű­ből kiug­rott, és megszökött.

Az elítél­ten száz­öt­ve­nen keres­ték, bv dol­go­zók és rend­őrök, heli­kop­ter­rel, drón­nal és kutyá­val. A büntetés-végrehajtási inté­zet embe­rei 2018. júli­us 9-én 15 óra körü­li idő­ben Ceg­lé­den, a Szol­no­ki úton fog­ták el.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban három napon belül bíró­ság elé állí­tott a fogoly­szö­kés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott fér­fit. A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 2 év és 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jogerős.