Főoldal » Archív » Szolgálaton kívül, ittasan vezetett a rendőr őrmester, gyorsított eljárásban járművezetéstől eltiltást és pénzbüntetést kapott

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a volt rend­őrt, aki sze­mély­gép­ko­csi­val, itta­san, biz­ton­sá­gos veze­tés­re kép­te­len álla­pot­ban szá­gul­dott a főúton. 

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a 2018. júli­us 1-én hatály­ba lépett új Bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lya­it alkal­maz­va, 2019. feb­ru­ár 22-én bíró­ság elé állí­tot­ta azt a volt rend­őr őrmes­tert, aki 2019. feb­ru­ár 1-én, mint szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr, ittas álla­pot­ban, begip­szelt kéz­zel, közel 170 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett az álta­la veze­tett gép­jár­mű­vel Tokaj irá­nyá­ból Sze­rencs irá­nyá­ba a 37. számú főúton. A ter­helt az ittas­sá­ga miatt elve­szí­tet­te ural­mát a gép­jár­mű felett, és neki­üt­kö­zött egy köz­vi­lá­gí­tá­si lám­pá­nak. A sze­mély­gép­ko­csi­ban a bal­eset ide­jén három utas volt.

A ter­hel­tet az első­fo­kú bíró­ság ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt 160.000 forint pénz­bün­te­tés­re és 1 év 6 hónap köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész a ter­helt ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, a pénz­bün­te­tés napi tétel­szá­má­nak fel­eme­lé­se és hosszabb tar­ta­mú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a ter­helt az ille­té­kes rend­őr­ka­pi­tány­ság veze­tő­jé­től maga kérte a szol­gá­la­ti viszo­nyá­nak a megszüntetését.