Főoldal » Archív » Szórakozni vágyókat bántalmazott a biztonsági őr Siófokon, vádat emeltek ellene

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge és nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 26 éves sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, aki biz­ton­sá­gi őrként nem tudott ural­kod­ni az indu­la­ta­in, és két embert bán­tal­ma­zott a nyári ide­gen­for­gal­mi sze­zon­ban Siófokon.

Az első eset­re még 2017 nya­rán került sor, ekkor két tár­sa­ság szó­lal­ko­zott össze az egyik sió­fo­ki szó­ra­ko­zó­he­lyen. A kör­nyék rend­jé­ért fele­lő biz­ton­sá­gi szol­gá­lat tag­jai - köz­tük a vád­lott - a rend­bon­tó­kat szét­vá­lasz­tot­ták, azon­ban az egyik reni­tens ven­dég – a későb­bi sér­tett - tovább­ra is han­gos­ko­dott, és a biz­ton­sá­gi embe­rek­kel szem­ben is agresszí­van lépett fel.

A továb­bi rend­bon­tás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a sér­tet­tet a biz­ton­sá­gi­ak a föld­re vit­ték és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták. Már csak a rend­őrök­re vár­tak, ami­kor a vád­lott az ártal­mat­lan­ná tett és föl­dön fekvő sér­tet­tet hir­te­len indu­lat­tól vezé­rel­ve, erő­vel fejbe rúgta, ami­től könnyű sérü­lé­se keletkezett.

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben a vád­eme­lést más­fél évre elha­lasz­tot­ta, aki ennek elle­né­re 2018 nya­rán egy másik ven­dé­get is bán­tal­ma­zott. A vád­lott ekkor egy sió­fo­ki szó­ra­ko­zó­he­lyen dol­go­zott biz­ton­sá­gi őrként, ami­kor fel­fi­gyelt a tánc­té­ren szó­ra­ko­zó sér­tett­re, aki a könyö­ké­vel pró­bált helyet csi­nál­ni magá­nak, mert koráb­ban meglökték.

A vád­lott ekkor hátul­ról ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett fejét, aki emi­att meg­for­dult, mire a vád­lott továb­bi 3 alka­lom­mal, ököl­lel szem­ből ütöt­te meg a férfi arcát. A sér­tett orra rög­tön vérez­ni kez­dett, de később kide­rült, hogy az áll­kap­csa is eltörött.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban – miu­tán a vád­eme­lés elha­lasz­tá­sá­nak ered­mény­te­len­sé­ge miatt az eljá­rást foly­tat­ni ren­del­te - a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.