Főoldal » Archív » Szülőjét bántalmazta, letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Pest Megyei Főügyész­ség ügye­le­te indít­vá­nyoz­ta egy nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta idős édes­any­ját, hogy a sér­tett­nek több csont­ja eltört.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint Ceg­lé­di Járás terü­le­tén lakó 75 év felet­ti sér­tet­tel lánya már évek óta erő­sza­ko­san visel­ke­dett, koráb­ban is elő­for­dult, hogy bántalmazta.

2020. május 17-én a sér­tett az uno­ká­já­val ját­szott, aki nem foga­dott neki szót és ezért meg­szid­ta illet­ve egy ízben ráütött a kezé­re is. A gyer­mek ezt elpa­na­szol­ta édes­any­já­nak – az elkö­ve­tő­nek – aki ettől fel­in­dult álla­pot­ba került. Kia­bál­ni kez­dett a sér­tet­tel és őt lelök­te a ház bejá­ra­ti ajta­já­ból indu­ló, beton­ból és kerá­mia­la­pok­ból készül, több lép­cső­fok­ból álló lejá­rón. Az idős sér­tett elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, leesett a lép­csőn, miköz­ben neki­csa­pó­dott a fel­já­ró kor­lát­já­nak is.

Az esés követ­kez­té­ben a sér­tett kopo­nyá­ján és arcán, vala­mint kezén is több csont eltört.

A nyo­mo­zó ható­ság a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a sér­tett lányát.

A Pest Megyei Főügyész­ség ügye­le­te azért indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tőletar­tóz­ta­tását, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyása ese­téntanúk befo­lyá­so­lá­sá­val meg­ne­he­zí­te­né a bizo­nyí­tást illet­ve vonat­kozásában fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.