Főoldal » Hírek » Szünetel a személyes ügyfélfogadás az ügyészségeken

A jár­vány­hely­zet miatt dr. Polt Péter leg­főbb ügyész elren­del­te, hogy a mai nap­tól hatá­ro­zat­lan ideig ismét szü­ne­tel a sze­mé­lyes ügy­fél­fo­ga­dás az ügyészségeken.

Az ügyész­sé­gek az ügy­fél­szol­gá­la­ti tevé­keny­sé­get tele­fo­non (https://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/) és elekt­ro­ni­kus úton (https://ugyeszseg.hu/elerhetosegek/e-beadvanyok/)  biz­to­sít­ják.

 A ren­del­ke­zés az idé­zé­se­ket nem érin­ti, ha sze­mé­lyes meg­je­le­nés­re vonat­ko­zik az idé­zés, a meg­je­le­nés tovább­ra is kötelező.