Főoldal » Hírek » Szurkoljunk felelősséggel! A "pirózás" veszélyei

Lát­vá­nyos rob­ba­nás, gyö­nyö­rű fény­já­ték, szí­nes füst… van­nak páran, akik csak ezt tart­ják szem előtt ami­kor – a pálya­rend­sza­bá­lyo­kat súlyo­san meg­szeg­ve – a sta­di­o­nok lelá­tó­i­ra csem­pé­szik fák­lyá­i­kat és egyéb piro­tech­ni­kai eszközeiket.

Milyen veszé­lye­ket tar­to­gat­hat mind­ez a kör­nye­ze­tük­ben szur­ko­lók­ra, eset­leg a játé­ko­sok­ra? Milyen jogi követ­kez­mé­nyek­kel jár­hat egy rosszul sike­rült "fény­já­ték"?

A vála­szo­kat meg­is­mer­he­tik leg­újabb riportfilmünkből.