Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Szurkolói háború a pályán - vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye- videóval

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 16 sze­méllyel szem­ben emelt vádat egy pécsi foci­meccsen tör­tént rend­bon­tás miatt.

A PMFC lab­da­rú­gó csa­pa­ta 2020 feb­ru­ár­já­ban edző­mér­kő­zést ját­szott egy hor­vát csa­pat­tal. A mér­kő­zés­re a ven­dég­csa­pa­tot mint­egy 50 hor­vát szur­ko­ló is elkí­sér­te, akik a pálya mel­lett a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet által kije­lölt kor­don mögött szur­kol­tak csa­pa­tuk­nak, vala­mint zász­ló­kat helyez­tek el a pálya mellett.

A mér­kő­zés­re leg­alább ugyan­ilyen lét­szám­ban érkez­tek pécsi szur­ko­lók is.

A meccs köz­ben a két szur­ko­ló­tá­bor egy­más­nak üzen­ge­tett, majd mind­két tábor a pályá­ra bement.

A biz­ton­sá­gi sze­mély­zet ekkor a hor­vát szur­ko­ló­kat vissza­küld­te, azon­ban az egyik pécsi néző egy sörös­üve­get a hor­vát szur­ko­lók felé dobott. Ezt köve­tő­en a pécsi szur­ko­lók meg­in­dul­tak a hor­vát druk­ke­rek irá­nyá­ba, mely­nek során köve­ket, fada­ra­bo­kat dobál­tak. Mind­ezt látva, az ellen­tá­bor a pálya mel­let­ti kerí­tést meg­bon­tot­ta és azok­kal indul­tak a pécsi nézők felé.

Ezután a két szur­ko­ló­tá­bor tag­jai a pályán köl­csö­nö­sen test­szer­te bán­tal­maz­ták egymást.

Egy idő után a pécsi szur­ko­lók látva az ellen­fél lét­szám­fö­lé­nyét, elhagy­ták a sport­pá­lyát, majd a hor­vát nézők is vissza­men­tek a szur­ko­lók­nak kije­lölt területre.

Az ügyész­ség 16 vád­lot­tal szem­ben emelt vádat rész­ben cso­por­to­san, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, rész­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett rend­bon­tás bűn­tet­te miatt, míg 40 gya­nú­sí­tot­tat meg­ro­vás­ban részesített.

Az ügyész­ség vala­mennyi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tilt­sa el őket a Magyar Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség ver­seny­rend­sze­ré­ben meg­ren­de­zés­re kerü­lő sport­ren­dez­vé­nyek látogatásától.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.