Főoldal » Hírek » Talált szerszámokkal bontotta ki a széfet - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 54 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 decem­be­ré­ben betört egy újbu­dai csa­lá­di házba, ahol a sér­tett saját szer­szá­ma­i­val bon­tott ki és lopott el két szé­fet, a benne lévő érté­kek­kel, csak­nem 6 mil­lió Ft értékben. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. decem­ber 18-án dél­után, isme­ret­len tár­sá­val egy XI. kerü­le­ti csa­lá­di ház­hoz ment azért, hogy onnan betö­rés­sel érté­ke­ket sze­rez­ze­nek. A férfi és társa a nap­pa­li terasz ajta­ját fel­fe­szí­tet­te, majd a ház alag­so­rá­ban talált bal­tá­val és kala­páccsal kibon­tot­ta a föld­szin­ti fal­hoz rög­zí­tett két szé­fet. A szé­fek­ben a csa­lád négy tag­já­nak érté­kei, így külö­nö­sen éksze­rek, vala­mint érté­kes érme-, illet­ve bank­jegy gyűj­te­mény volt, de emel­lett a sér­tet­tek külön­bö­ző szer­ző­dé­se­it, anya­köny­vi kivo­na­ta­it, egye­te­mi dip­lo­má­it, nyelv­vizs­ga bizo­nyít­vá­nya­it, hagya­té­ki papí­ro­kat, vala­mint egy garázs­hoz tar­to­zó táv­irá­nyí­tó­kat, több autó indí­tó­kul­csát, illet­ve egy bala­to­ni nya­ra­ló kul­csa­it is tartalmazták.

A lopás­sal oko­zott kár össze­sen csak­nem 6.000.000 forint volt, a ron­gá­lás­sal az elkö­ve­tők mint­egy 200.000 forint kárt okoztak.

 A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű 54 éves fér­fit dolog elle­ni erő­szak­kal, több köz­ok­irat, illet­ve magán­ok­irat egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, vala­mint vét­sé­gé­vel vádol­ja, és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. Az ügyész­ség emel­lett indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 2 év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el. Az elkö­ve­tő bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye - továb­bi fotók­kal - az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ures-kezzel-erkezett-de-telivel-tavozott

A fotó­kat a rend­őr­ség a hely­szí­nen készítette.