Főoldal » Hírek » Tanúként jelent meg, tolvajként távozott - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség lopás miatt emelt vádat egy 43 éves Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki egy idős fér­fit lopott meg, köz­vet­le­nül egy köl­csön­szer­ző­dés meg­kö­té­se után.

2020 feb­ru­ár­já­ban a 86 éves sér­tett „ott­hon­szol­gál­ta­tá­sos” köl­csönt vett fel egy pénz­ügyi szol­gál­ta­tó cég­től, a szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor rajta kívül az üzlet­kö­tő, vala­mint tanú­ként a vád­lott volt jelen.

A szer­ző­dés alá­írá­sa után az üzlet­kö­tő leszá­molt 500.000 forint kész­pénzt a fér­fi­nak, majd távo­zott. Ezután a nő az asz­ta­lon lévő pénz­ből fel­mar­kolt 400.000 forin­tot, azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy „A többi a tiéd!”, majd siet­ve elhagy­ta a helyszínt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, vala­mint 400.000 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást indítványozott.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.