Főoldal » Archív » Tapasztalatlan fiatalkorú vádlott okozott közúti balesetet Debrecenben

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a fia­tal­ko­rú ellen, aki egy par­ko­ló­hely­re állt be, ami­kor gya­kor­lat­lan­sá­ga miatt fel­sza­ladt a jár­dá­ra és egy ott hala­dó gya­lo­gost a kerí­tés­hez nyo­mott.

A fia­tal­ko­rú vád­lott két hét­tel koráb­ban sze­rez­te meg gép­jár­mű­ve­ze­tői enge­dé­lyét. A vád­lott 2019. már­ci­us 19-én 11:00 óra körül a csa­lád tulaj­do­ná­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi­val egye­dül köz­le­ke­dett Deb­re­cen­ben.

A vád sze­rint a vád­lott az egyik utcán az úttest­tel pár­hu­za­mos par­ko­ló­hely­re kívánt beáll­ni, ezért balra kanya­ro­dást vég­zett. A kellő gya­kor­lat és tapasz­ta­lat hiá­nyá­ban a par­ko­ló­hely­re merő­le­ge­sen állt be, és a sebes­ség nem meg­fe­le­lő meg­vá­lasz­tá­sa miatt fel­sza­ladt a jár­dá­ra. A jár­dán két sze­mély haladt, egyi­kük­nek sike­rült elug­ra­nia a jármű elől, azon­ban a bal olda­lát meg­ütöt­te az autó eleje. A vád­lott által veze­tett gép­ko­csi a másik gya­lo­gost, a sér­tet­tet, a kerí­tés­nek nyom­ta.

A vád­lott ezután hát­ra­to­la­tott, majd kiszállt, össze­szed­te a sérült lám­pa­bú­ra darab­ja­it, vissza­ült az autó­ba és távo­zott a hely­szín­ről. Kis idő múlva vissza­tért, de akkor sem győ­ző­dött meg a sér­tett, illet­ve a másik gya­lo­gos egész­sé­gi álla­po­tá­ról, segít­sé­get nem aján­lott fel, illet­ve a men­tő­ket nem érte­sí­tet­te.

A bal­eset miatt a sér­tett mind­két lábán zúzó­dá­sos, hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, illet­ve az izmok bevér­zé­sé­nek ered­mé­nye­ként a láb­szár mély vissz­ere­i­nek elzá­ró­dá­sa ala­kult ki, amely sérü­lés nyolc napon túl gyó­gyu­ló, a tény­le­ges gyógy­tar­tam tíz-tizenkét hét.

A vád­lott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon.

A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy az első­fo­kú bíró­ság ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től.