Főoldal » Hírek » Társaival egy kiránduló családra támadt egy fiatalkorú fiú - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki Sió­fok köz­pon­ti részén támadt rá tár­sa­i­val egy kirán­du­ló csa­lád­ra tavaly nyáron.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 júli­u­sá­ban sió­fo­ki ott­ho­ná­nak tera­szá­ról ész­re­vet­te, hogy az utcán test­vé­re szó­vál­tás­ba került - egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus miatt - egy autó­ban utazó csa­lád férfitagjaival.

A ter­helt ekkor négy isme­ret­len tár­sá­val az utcá­ra futott, ahol egy­ből bán­tal­maz­ni kezd­ték a sér­tet­tet és vőjét. A vád­lott és a vele tartó két isme­ret­len sze­mély az idő­sebb fér­fit hátul­ról támad­ták meg, akit elő­ször a fia­tal­ko­rú fiú ütött meg ököl­lel a fejé­nél, majd ami­kor a sér­tett a föld­re került, mind­hár­man ütöt­ték és rug­dal­ták. Eköz­ben a másik két isme­ret­len sze­mély a fia­ta­labb fér­fit rúgta meg többször.

A garáz­da fér­fi­ak csak akkor hagy­ták abba a kirán­du­lók bán­tal­ma­zá­sát, ami­kor a sér­tett fele­sé­ge és lánya hív­ták a rendőrséget.

A képet a sió­fo­ki rend­őrök készí­tet­ték a helyszínen.