Főoldal » Hírek » Azért verték meg a sértettet, mert drog helyett kénport adott nekik

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró ma önbí­rás­ko­dás miatt letar­tóz­tat­ta azt a két fér­fit és egy nőt, akik a drog helyett átadott kén­por miatt aláz­ták meg és bán­tal­maz­ták a sértettet. 

A gya­nú­sí­tot­tak 2020. júli­us 19-én az esti órák­ban rávet­ték a sér­tet­tet, hogy autó­val men­jen velük Komá­rom város hatá­rá­ban lévő föld­út­ra. Ott a két férfi több­ször test­szer­te meg­ütöt­te a sér­tet­tet, mert tar­to­zott nekik, és koráb­ban drog helyett kén­port adott. Ezt köve­tő­en a sér­tet­tet egy trá­gya­gö­dör­be nyom­ták, szá­já­ba trá­gyát töm­tek, tovább bán­tal­maz­ták, majd elvet­ték tőle a pén­zét, és a mobiltelefonját.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a nyo­mo­zá­si bíró a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő ugyan­is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a sér­tet­tet és a tanú­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­nák, vala­mint a két férfi vonat­ko­zá­sá­ban az is, hogy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.