Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Tátrai sípályán okozott balesetet egy figyelmetlen férfi - videóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A gon­dat­lan bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jé­vel, egy közép­ko­rú magyar fér­fi­val szem­ben a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a szlo­vák ügyész­ség által fel­aján­lott büntetőeljárásban.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2019 már­ci­u­sá­ban Tát­ra­lom­ni­con tar­tóz­ko­dott, a Magas-Tátrában, ahol az otta­ni síköz­pont pályá­in síelt. Egyik lesik­lá­sa során ki kel­lett kerül­nie két, a pályán álló embert, ennek érde­ké­ben irányt vál­tott, ám a manő­ve­re­it rosszul ter­vez­te meg, mivel nem vette figye­lem­be, hogy egy másik pálya irá­nyá­ból egye­nes vona­lú egyen­le­tes moz­gás­sal érke­zik felé­je a sér­tett, aki így elke­rül­he­tet­le­nül keresz­tez­te a vád­lott nyom­vo­na­lát. Erre – a kike­rü­lés idő­tar­ta­ma, a ter­helt válasz­tott irá­nya, vala­mint sebes­sé­ge miatt – végül is úgy került sor, hogy a szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú nő átsik­lott a vád­lott sílé­ce­i­nek végén, majd az ebből adódó hir­te­len las­su­lás foly­tán elesett és súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A nyo­mo­zás során kiren­delt szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bal­eset elke­rül­he­tő lett volna, ha a vád­lott betart­ja a síe­lők­re vonat­ko­zó, a Magas Tát­rá­ban érvé­nyes Fehér Kódex 2. és 3. pont­já­ban meg­fo­gal­ma­zott, rész­ben a síe­lés irá­nyát meg­sza­bó elő­írá­so­kat, melyek azt is rög­zí­tik, hogy min­den síelő köte­les a pálya jel­le­gé­hez és álla­po­tá­hoz, a saját képes­sé­ge­i­hez és lehe­tő­sé­ge­i­hez, a terep­hez, az idő­já­rá­si és hóvi­szo­nyok­hoz, vala­mint a sípá­lyán talál­ha­tó síe­lők szá­má­hoz iga­zí­ta­ni a síe­lést és annak sebességét.

A férfi e kör­ben nem tanú­sí­tot­ta a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést, gon­dat­lan­sá­ga pedig súlyos sérü­lés­hez veze­tett. A járá­si ügyész­ség erre az oko­za­ti lán­co­lat­ra figye­lem­mel gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkövetőt.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség – tár­gya­lás tar­tá­sa ese­tén – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, de indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy amennyi­ben a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri a bűnös­sé­gét, úgy a bíró­ság bün­te­tés helyett intéz­ke­dés­sel 1 év 3 hónap idő­tar­tam­ban bocsás­sa őt próbára.

Az ese­tet kame­ra­fel­vé­tel rögzítette.