Főoldal » Archív » Távoltartás elrendelését is indítványozta az ügyészség az erőszakos férfival szemben

Kímé­let­le­nül bán­tal­maz­ta barát­nő­jét egy 37 éves férfi egy Szi­ha­lom­hoz köze­li für­dő­he­lyen, ami miatt a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a bíró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sa mel­lett távol­tar­tás elren­de­lé­sét is indít­vá­nyoz­ta vele szemben.

 A vád­lott és barát­nő­je – akik annak elle­né­re külön éltek, hogy volt egy három éves közös gyer­me­kük - 2017. júli­us 6-án Zsóry-fürdőn együtt nya­ral­tak egy helyi pan­zi­ó­ban, ahol a férfi nap­köz­ben folya­ma­to­san arról fag­gat­ta a nőt, hogy kivel tart fenn rajta kívül intim kap­cso­la­tot. Este tíz óra körül – miu­tán közös gyer­me­kü­ket lefek­tet­ték alud­ni – a férfi az eme­le­ti részén talál­ha­tó nyi­tott tera­szon újfent szóvá tette, hogy tudo­má­sa van arról, hogy a sér­tett meg­csal­ja őt, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal a szé­ké­ről a föld­re lökte gyer­me­ké­nek any­ját, akit azután tor­kon raga­dott, és azt köve­tel­te tőle, hogy min­dent vall­jon be neki. Miu­tán a kér­dé­se­i­re nem kapott választ, a vád­lott inni kez­dett, ami­től még inkább elha­tal­ma­so­dott rajta a fél­té­keny­ség. Ebben a lel­ki­ál­la­pot­ban újra rátá­madt a barát­nő­jé­re, akit előbb ököl­lel ütle­gelt az arcán, majd lerug­dos­ta a lép­csőn, egé­szen az alag­so­rig, ahon­nan aztán a hajá­nál fogva rán­gat­ta vissza a terasz­ra. A sér­tett idő­sza­ko­san meg­úju­ló bán­tal­ma­zá­sa - bár már cse­ké­lyebb inten­zi­tás­sal - haj­na­li egy óráig tartott.

A kitar­tó és durva bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő tes­tét más­nap­ra vér­alá­fu­tá­sok borí­tot­ták és a jobb szeme úgy beda­gadt, hogy nem tudta azt kinyitni.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az erő­sza­kos cse­lek­mé­nyé­vel nem csu­pán a sér­tett testi épsé­gét sértő, hanem a pan­zi­ó­ban lakók éjsza­kai nyu­gal­mát is meg­za­va­ró elkövetőt.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint - a sér­tett és az álta­la nevelt gyer­mek érde­ke­it szem előtt tart­va - azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság már a tár­gya­lás elő­ké­szí­té­se során tar­tott ülé­sén ren­del­je el – kény­szer­in­téz­ke­dés­ként - a férfi távol­tar­tá­sát a sér­tet­től és a közös gyermeküktől.