Főoldal » Hírek » Távoltartást indítványozott az ügyészség, miután a rendőr zaklatta volt barátnőjét – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A nyo­mo­zó ügyész­ség zak­la­tás és hiva­ta­li, vala­mint szol­gá­la­ti vissza­élés bűn­tet­te miatt nyo­moz a férfi ellen és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a távol­tar­tás elren­de­lé­sét. A férfi rend­sze­re­sen, közel egy éven keresz­tül hábor­gat­ta volt barátnőjét.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a har­min­cas évei ele­jén járó rend­őr­tiszt 2022 decem­be­ré­ben meg­is­mer­ke­dett az akkor 23 éves nővel, aki alig négy hónap eltel­té­vel kez­de­mé­nyez­te a pár­kap­cso­la­tuk befe­je­zé­sét. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a sza­kí­tást köve­tő­en azért, hogy a meg­sza­kadt kap­cso­la­tot a rend­őr hely­re­ál­lít­sa, a sér­tett aka­ra­ta és több­szö­ri kife­je­zett kéré­se elle­né­re a nő magán­éle­té­be, illet­ve min­den­na­pi élet­vi­te­lé­be önké­nye­sen beavat­ko­zott és rend­sze­re­sen, közel egy éven keresz­tül háborgatta.

Miu­tán a fia­tal nő közöl­te volt pár­já­val, hogy vég­le­ge­sen lezár­ta a vele való kap­cso­la­tát, a férfi több­ször meg­je­lent a sér­tett lakó­he­lyén, mun­ka­he­lyén, vala­mint apróbb aján­dé­ko­kat vitt neki, és olyan is elő­for­dult, hogy órá­kig a hely­szí­nen maradt, vagy szol­gá­la­ti autó­val ott indo­ko­lat­la­nul vára­ko­zott. Mind­eköz­ben fel­vet­te a kap­cso­la­tot a nő csa­lád­tag­ja­i­val, bará­ta­i­val is annak érde­ké­ben, hogy köz­re­mű­köd­je­nek a pár­kap­cso­lat helyreállításában.

A férfi tele­fo­non is rend­sze­re­sen keres­te a nővel a kap­cso­la­tot, több szö­ve­ges üze­ne­tet is kül­dött tele­fon­já­ra és mun­ka­he­lyi email címé­re, továb­bá kéz­zel írt leve­le­ket is elhe­lye­zett a pos­ta­lá­dá­já­ban és autó­já­nak szél­vé­dő­jén, ame­lyek­ben az irán­ta tanú­sí­tott érzé­se­it írta le.

A rend­őr egy idő után figyel­te volt barát­nő­jét, autó­val követ­te – akár hosszabb, vidé­ki útra is – még a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra is, ami­kor a sér­tett fel­je­len­tést tett ellene.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en a férfi a rend­őr­sé­gi nyil­ván­tar­tás­ba is több­ször jogo­su­lat­la­nul bete­kin­tett, és a volt barát­nő kont­rol­lá­lá­sa érde­ké­ben infor­má­ci­ó­kat szer­zett a sér­tett­ről, annak roko­na­i­ról, vala­mint az autó­já­ról, amely­nek útvo­na­lát is ellen­őriz­ni akarta.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a rend­őrt, majd távol­tar­tás négy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság maga­tar­tá­si sza­bály­ként írja elő, hogy a nővel sem­mi­lyen módon ne lép­jen kap­cso­lat­ba, illet­ve tőle tart­sa távol magát és külö­nö­sen ne jelen­jen meg a sér­tett lakó­he­lyén, mun­ka­he­lyén és az álta­la is ismert olyan helye­ken, amit a nő rend­sze­re­sen látogat.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést, amely vég­zés idő­köz­ben – a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zé­se elle­né­re – vég­le­ges­sé vált.