Főoldal » Archív » Temetőben raboltak ki egy nőt Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 27 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ezi­dá­ig isme­ret­len tár­sá­val, erő­szak­kal vette el egy nő érté­ke­it egy Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban lévő teme­tő­ben.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság által rab­lás bűn­tet­te miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a két férfi 2018. decem­ber 10-én, dél körül szó­lí­tot­ta meg a sér­tet­tet a teme­tő terü­le­tén. Előbb a pon­tos idő után érdek­lőd­tek, majd ezer forin­tot kér­tek a nőtől, arra hivat­koz­va, hogy nincs pén­zük haza­men­ni. A sér­tett meg­ijedt a két fér­fi­től, a pénzt átad­ta nekik, majd hát­ra­hagy­va őket elin­dult a teme­tő kijá­ra­ta felé. Az elkö­ve­tők azon­ban utána men­tek, majd mikor a kijá­rat­nál utol­ér­ték, a gya­nú­sí­tott a vissza­adás lát­szó­la­gos szán­dé­ká­val fel­mu­tat­ta a sér­tett­nek a koráb­ban tőle kapott 1000 forin­tos bank­je­gyet. Ezalatt társa a nő mögé került, a kabát­ját meg­ra­gad­ta és a föld­re rán­tot­ta, majd kitép­ték a sér­tett kezé­ből a tás­ká­ját és a szaty­rát és azo­kat a ben­nük lévő kész­pénz­zel és egyéb érté­kek­kel együtt eltu­laj­do­nít­va a hely­szín­ről elfu­tot­tak.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dás­sal járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­sá­gi ülés idő­pont­já­ban a másik elkö­ve­tőt még keres­te a rend­őr­ség.