Főoldal » Hírek » Tényleges életfogytiglan a kegyetlen gyilkosnak – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, abban az ügy­ben, amely­ben a férfi álmuk­ban foj­tot­ta meg a barát­nő­jét és annak édesanyját,

Az izra­e­li férfi 2018 feb­ru­ár­já­ban ismer­ke­dett meg a Német­or­szág­ban tanu­ló magyar nővel, aki­vel hama­ro­san össze­köl­töz­tek. Később Kapos­vá­ron bérel­tek ingat­lant – egyi­ket a nő és édes­any­ja, mási­kat a férfi részé­re. A pár­kap­cso­lat nem volt fel­hőt­len a férfi lob­ba­né­kony ter­mé­sze­te és foly­to­nos fél­té­keny­ke­dé­se miatt. Ez vezet­he­tett a tra­gé­di­á­hoz is, ami­kor a férfi éjsza­ka álmuk­ban foj­tot­ta meg a barát­nő­jét és annak édes­any­ját, majd azért, hogy a nyo­mo­kat eltün­tes­se, fel­gyúj­tot­ta a lakást. A férfi bal­ese­tet szín­lel­ve a tűz elől az erkély­re mene­kült, és onnan kia­bált segítségért.

Mire a szak­ér­tői vizs­gá­la­tok meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az áldo­za­tok halá­la nem a tűz­eset követ­kez­mé­nye, hanem erő­sza­kos úton, ful­la­dás követ­kez­té­ben állt be, addig­ra az elkö­ve­tő elme­ne­kült az ország­ból. Őt 2021-ben, a nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­ták el az izra­e­li hatóságok.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azzal, hogy leg­ko­ráb­ban 40 év után bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re rész­fel­men­té­se miatt, bűnös­sé­gé­nek köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­ben is tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést. A vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbeztek.

Az ügyé­szi fel­leb­be­zést a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartotta.