Főoldal » Archív » Tényleges életfogytiglani büntetés nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt

Szó nél­kül kés­sel támadt a taxi­so­főr­re az utas, hogy meg­sze­rez­ze érté­ke­it; a Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. A bíró­ság első fokon tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a támadót.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy har­minc­négy éves férfi, 2018. május 25-én, éjjel, a IX. kerü­let, Nagy­vá­rad tér­nél lein­tet­te a sér­tett által veze­tett taxit, majd a XX. kerü­let, Ady Endre térre vitet­te magát.

A XX. kerü­let, Már­tí­rok útja kör­nyé­kén a vád­lott – min­den előz­mény nél­kül – meg­ra­gad­ta a sér­tett ingé­nek nya­kát, annál fogva hátra húzta őt, majd a másik kezé­ben lévő kés­sel több­ször meg­szúr­ta, illet­ve meg­vág­ta. A sér­tett – hogy sza­ba­dul­jon – a taxit nagy sebes­ség­gel kezd­te vezet­ni, és azzal éles kanya­ro­kat tett. A manő­ve­rek miatt a hátsó ülé­sen ülő férfi egy­szer eldőlt, azon­ban fel­ül­ve tovább szur­kál­ta a sofőrt. A gép­ko­csi a XX. kerü­let Ady Endre tér­nél lefulladt.

A vád­lott ekkor a sér­tett érté­ke­it köve­tel­te, aki átad­ta a pénz­tár­cá­ját. Az elkö­ve­tő még ellen­őriz­te, hogy van-e a sér­tet­ten gyűrű, majd az elvett tár­cá­val együtt elmenekült.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt ellen nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat nye­re­ség­vágy­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, és figye­lem­mel a férfi erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esői minő­sé­gé­re, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, vala­mint kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.

Az íté­let – vád­lot­ti és védel­mi fel­leb­be­zés miatt – nem jogerős.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.