Főoldal » Hírek » Terhes élettársát kényszerítette munkára - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy fia­tal férfi ellen, aki élet­tár­sát rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, mun­ka­vég­zés­re kény­sze­rí­tet­te, bérét pedig elvet­te. 

A vád sze­rint a vád­lott 2020 novem­be­ré­ben ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki a vád­lott­hoz köl­tö­zött, élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek. A fia­tal férfi ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott, a sér­tet­tel agresszí­ven visel­ke­dett, több­ször szi­dal­maz­ta és meg­ütöt­te. A vád­lott 2022 júni­u­sá­ban fel­szó­lí­tot­ta a ter­hes­sé­ge hete­dik hónap­já­ban járó nőt, hogy más­nap men­jen nap­szám­ba, mező­gaz­da­sá­gi mun­kát végez­ni. A sér­tett til­ta­ko­zott, amin a vád­lott fel­dü­hö­dött és őt arcon ütöt­te. A nő a bán­tal­ma­zás miatt elment dol­goz­ni, azna­pi mun­ka­bé­rét a vád­lott elvet­te tőle.

A nő a vád­lot­tól való félel­mé­ben 2022 júni­u­sá­ban több­ször elment dol­goz­ni úgy, hogy mun­ka­bé­rét min­den alka­lom­mal a vád­lott kapta meg. A férfi a sér­tet­tet arra is fel­szó­lí­tot­ta, hogy dol­goz­zon kül­föl­dön pros­ti­tu­ált­ként és ami­kor a sér­tett ezt vissza­uta­sí­tot­ta, meg­ütöt­te őt. A vád­lott több alka­lom­mal bán­tal­maz­ta a ter­hes nőt, aki a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben nyolc napon belü­li sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A nő meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­nak az vetett véget, hogy isme­rő­sé­hez mene­kült, aki­vel érte­sí­tet­ték a csa­lád­se­gí­tő szol­gá­la­tot.

A vád­lott cse­lek­mé­nye ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­nek minő­sül, ami­nek a bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Tör­vény­szék fog dön­te­ni.