Főoldal » Hírek » Terhesen rabolt ki egy idős asszonyt - rendőrségi fotóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki egy közel kilenc­ven éves asszonyt rabolt ki. 

A vád­irat sze­rint 2022. május 23-án, a haj­na­li órák­ban az elkö­ve­tő nő beha­tolt az idős sér­tett tápi­ó­sze­csői ingat­lan­já­ra. A külön­ál­ló nyá­ri­kony­há­ból közel három­száz­ezer forint érték­ben sze­dett össze és vitt el hasz­ná­la­ti tár­gya­kat és élelmiszereket.

Ezt köve­tő­en rövid idő­vel, még aznap reg­gel az egyéb­ként akkor ter­hes­sé­ge 38. heté­ben járó elkö­ve­tő ismét meg­je­lent ház­nál. Beko­po­gott az abla­kon, mire a sér­tett - aki a lányát várta - kinyi­tot­ta az ajtót. Ekkor a nő belök­te az idős asszonyt a házba, aki ettől elesett. A vád­lott pénzt köve­telt a sér­tet­től, majd kutat­ni kez­dett a ház­ban. A nő, miu­tán külön­bö­ző érték­tár­gya­kat pakolt össze egy sza­tyor­ba vissza­tért a sér­tett­hez és kitép­te kezé­ből a kézi­tás­ká­ját, majd kivett abból száz­ezer forintot.

Az idős asszony több­ször is fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja el a házát. Erre a nő őt újra a föld­re lökte, majd több alka­lom­mal meg­ütöt­te és meg is rúgta. A vád­lott végül a pénz­zel és továb­bi száz­negy­ven­ezer forint­nyi érték­tárggyal távozott.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a nő ellen. 

Az üggyel kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/negy-ora