Főoldal » Archív » Terrorista csoport támogatása miatt emelt vádat a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a kurd nem­ze­ti­sé­gű fér­fi­val és nővel szem­ben, akik a Kurd Mun­kás­párt tag­ja­ként segí­tet­tek har­co­ló csa­pa­to­kat 2010. és 2015. között. 

A vád­irat sze­rint a török állam­pol­gár­sá­gú, de kurd nem­ze­ti­sé­gű férfi 2009-ben, míg az iráni állam­pol­gár­sá­gú, de kurd nem­ze­ti­sé­gű nő 2010-ben csat­la­ko­zott a Kurd Mun­kás­párt­hoz /PKK/. Irak­ban mind­ket­ten kato­nai kikép­zés­ben része­sül­tek, majd fegy­ve­res szol­gá­la­tot tel­je­sí­tet­tek a PKK köte­lé­ké­ben, de a har­cok­ban nem vet­tek részt. Fel­ada­tuk a szol­gá­lat során a Török­or­szág­ban har­co­ló, és a har­cok­ból vissza­té­rő egy­sé­gek­nek tör­té­nő ruha és élel­mi­szer szál­lí­tás volt. A vád­lot­ta­kat 2014-ben áthe­lyez­ték Szí­ri­á­ba, ahol Koba­ni kör­nyé­kén egy lak­ta­nyá­ban szol­gál­tak, és logisz­ti­kai fel­ada­to­kat tel­je­sí­tet­tek a Kurd Mun­kás­párt szí­ri­ai szer­ve­ze­te, az YPG, vagy­is a Kurd Nép­vé­del­mi Egy­sé­gek köte­lé­ké­ben, annak egyen­ru­há­ját visel­ve. A vád­lot­tak fel­ada­ta tovább­ra is a har­co­ló kurd egy­sé­gek ruhá­val és éle­lem­mel tör­té­nő ellá­tá­sa volt.

A vád­lot­tak között érzel­mi viszony ala­kult ki a szí­ri­ai szol­gá­lat során, majd 2015. augusz­tu­sá­ban elha­tá­roz­ták, hogy nem szol­gál­nak tovább és Irak­ba szök­tek. Házas­ság­kö­té­sü­ket köve­tő­en, 2016-ban ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel Euró­pá­ba indul­tak, majd több orszá­gon keresz­tül­jut­va 2017. decem­ber 6. nap­ján, a tom­pai tran­zit­zó­ná­ba belép­ve mene­dék­jo­gi kérel­met ter­jesz­tet­tek elő.

A mene­kült­ügyi ható­sá­gok a mene­kült­kén­ti, oltal­ma­zott­kén­ti kérel­mü­ket elutasították.

A Kurd Mun­kás­párt 1978. óta fegy­ve­res har­cot vív Török­or­szág ellen a kur­dok önren­del­ke­zé­sé­nek elis­me­ré­se érde­ké­ben. Az Euró­pai Unió Taná­csá­nak ren­del­ke­zé­sei, és az ehhez kap­cso­ló­dó egyez­mé­nyek sze­rint a Kurd Mun­kás­párt ter­ro­ris­ta szer­ve­zet­nek minő­sül. A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak azzal, hogy 2009 és 2015 között ter­ro­ris­ta szer­ve­zet­nek minő­sü­lő szer­ve­zet tag­jai vol­tak, ennek tevé­keny­sé­gét logisz­ti­kai mun­ká­val, ellá­tói, kísé­rői, szál­lí­tói tevé­keny­ség­gel támo­gat­ták, elkö­vet­ték a ter­ro­ris­ta cso­port tevé­keny­sé­gé­nek egyéb módon tör­té­nő támo­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ter­ro­riz­mus finan­szí­ro­zá­sa bűntettét.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.