Főoldal » Archív » Terrorizálta zárkatársait egy visszaeső bűnöző a börtönben

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy har­minc­egy éves fér­fi­val szem­ben, aki fog­va­tar­tá­sa alatt több rab­tár­sát is kirabolta.

A vád sze­rint a vád­lott bün­te­tett elő­éle­tű, őt a bíró­ság több­ször ítél­te külön­bö­ző - rész­ben erő­sza­kos - vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re. A férfi jelen­leg is bör­tön­bün­te­té­sét tölti egy észak-magyarországi fegyintézetben.

Az ózdi fog­va­tar­tott 2018-ban egy elle­ne éppen folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás kap­csán a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben volt letar­tóz­ta­tás­ban. Itt – erő­fö­lé­nyét kihasz­nál­va – rend­sze­re­sen meg­fé­lem­lí­tet­te és ter­ro­ri­zál­ta azo­kat a nála gyen­gébb fizi­ku­mú elítél­te­ket, akik­kel közös zár­ká­ba került.

A vád­lott elvet­te egyi­kük hazul­ról érke­zett cso­mag­ját, mely­ből nem csak ciga­ret­tát és tisz­tál­ko­dá­si sze­re­ket vett ki magá­nak, hanem még a sér­tett­nek kül­dött nad­rá­got, puló­vert és bőr­ka­bá­tot is. Ami­kor a cso­mag gaz­dá­ja kérte vissza a ruhá­it, a férfi még meg is meg­po­foz­ta őt.

Nem sok­kal később egy másik zár­ka­tár­sá­ra paran­csolt rá, hogy adja át neki azo­kat a nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­re­ket, melye­ket a bör­tön­or­vos kizá­ró­la­go­san a beteg szá­má­ra írt fel. A sér­tett nem akart ele­get tenni a fel­szó­lí­tás­nak, de til­ta­koz­ni sem mert, ezért inkább gyor­san bevet­te és lenyel­te a tab­let­tá­kat, mire a vád­lott őt is több­ször meg­ütöt­te. Ezután azon­ban, több mint egy hóna­pon át nél­kü­löz­ni volt kény­te­len a gyógy­sze­re­it, mivel attól kezd­ve azo­kat a vád­lott szedte.

Az erő­sza­kos férfi fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te har­ma­dik zár­ka­tár­su­kat, hogy hosszabb időn át mos­son rá, illet­ve alkal­man­ként moso­gas­sa el az étke­zés­nél hasz­nált edé­nye­it is.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­vel és egy rend­be­li kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tőt. Az elő­éle­té­vel kap­cso­la­tos szi­go­rú tör­vé­nyi sza­bá­lyo­zás­ra tekin­tet­tel az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság - beis­me­ré­se ese­tén - főbün­te­té­sül tíz év fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki vele szem­ben, egy­ben álla­pít­sa meg, hogy ennek letöl­té­se során nem bocsájt­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.