Főoldal » Hírek » Testével védte a gyermekét a szúrásoktól - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki kés­sel támadt volt élettársára.

A vád­irat sze­rint a koráb­ban élet­tár­si viszony­ban álló pár közös gyer­me­két az apa nevel­te kizá­ró­la­go­san. A nő hét­vé­gen­te lát­hat­ta a gyer­me­ket, a szü­lői fel­ügye­le­ti joga szünetelt.

2021. júni­us 5. nap­ján a vád­lott a lát­ha­tás során a gyer­me­ké­vel isme­rő­sé­nél volt egy Sze­ged mel­let­ti tele­pü­lé­sen, és éjjel itta­san azzal hívo­gat­ta a sér­tet­tet, hogy eltű­nik a kis­ko­rú­val. Az apa ekkor közöl­te, hogy elhoz­za a gyer­me­ket, és a rend­őr­sé­get is érte­sí­ti. A nő a beszél­ge­tést köve­tő­en fel­éb­resz­tet­te a gye­re­ket, és a ház abla­kán kimász­va akart távoz­ni, de a lakók meg­aka­dá­lyoz­ták. Rövid­del ezután ért a hely­szín­re a férfi, akit a nő a kar­já­ban a közös gyer­me­kük­kel és kezé­ben egy kés­sel meg­fe­nye­ge­tett, hogy leszúr­ja, majd meg­pró­bált elfut­ni. A sér­tett­nek sike­rült a vád­lott kezé­ből a gyer­me­ket kiven­ni, és őt védve, a kar­ja­i­ban tart­va hátat for­dí­tott a kés­sel táma­dó vád­lott­nak. A nő a fér­fit a véde­ke­zé­se elle­né­re nyak­tá­jé­kon szúr­ta és a kezét is meg­se­be­sí­tet­te, miköz­ben azzal fenye­get­te, hogy meg­öli. A táma­dó ezután a kést eldob­va a házba mene­kült, az idő­köz­ben kiér­ke­ző rend­őrök onnan állí­tot­ták elő.

A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, a súlyo­sabb vagy akár a halá­los sérü­lé­se­ket a férfi véde­ke­zé­se hárí­tot­ta el.

A főügyész­ség a nőt ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.