Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Testi sértés és veszélyeztetés a benzinkúton - súlyosításért fellebbezett az ügyészség - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik közül az egyik, szó­vál­tást köve­tő­en, bán­tal­ma­zott egy fér­fit egy IX. kerü­le­ti ben­zin­kú­ton, társa pedig ezután, mene­kü­lés köz­ben több méte­ren keresz­tül tolta maga előtt az autó előtt álló és őt vissza­tar­ta­ni pró­bá­ló sér­tet­tet. A bíró­ság a vád­lot­ta­kat fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, ezért az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak 2019. júli­us 26-án, dél­után, egy har­ma­dik férfi tár­sa­sá­gá­ban, autó­val meg­áll­tak egy IX. kerü­le­ti ben­zin­kút­nál. A három férfi bement az üzlet­be, ahol egyi­kük sor­ban állás köz­ben össze­szó­lal­ko­zott egy másik fér­fi­val, aki a barát­nő­jé­vel éppen fize­tett. A vád­lott a szó­vál­tás során ököl­lel arcon ütöt­te a fér­fit, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett orra vérzett.

A ben­zin­kút egyik alkal­ma­zott­ja érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, a sér­tett és a barát­nő­je pedig úgy dön­töt­tek, hogy a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tart­ják a távoz­ni pró­bá­ló elkö­ve­tő­ket. Emi­att a vád­lot­tak autó­já­nál dula­ko­dás ala­kult ki, amely­nek során az ököl­lel bán­tal­ma­zó férfi a sér­tett barát­nő­jét több­ször meg­lök­te, majd miu­tán a tár­sa­i­val együtt beszállt az autó­ba, el akart indul­ni. A sér­tett beha­jolt a veze­tő ülés mel­let­ti abla­kon, és meg­pró­bál­ta kiven­ni a jármű indí­tó­kul­csát, miköz­ben a vád­lott őt folya­ma­to­san lök­dös­te, arcon ütöt­te, és a póló­ját is elsza­kí­tot­ta. A sér­tett­nek sike­rült meg­sze­rez­nie a jármű kul­csát, amit ezután eldo­bott, emi­att a vád­lot­tak és tár­suk végül kiszáll­tak az autó­ból. A bán­tal­ma­zó ekkor ismét ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, vala­mint a nőt is arcon ütötte.

Eköz­ben a másik vád­lott fel­vet­te a föld­ről az eldo­bott kul­csot, és azzal a jármű felé futott, majd beült a veze­tő olda­li ülés­be és bein­dí­tot­ta az autót. A sér­tett ekkor beállt az autó elé annak érde­ké­ben, hogy vissza­tart­sa a vád­lot­tat, aki azon­ban - annak elle­né­re, hogy jól látta a köz­vet­le­nül az autó előtt álló fér­fit - hir­te­len gázt adott és elin­dult, miköz­ben a motor­ház­te­tő­be kapasz­ko­dó sér­tet­tet pár méte­ren keresz­tül tolta maga előtt. A vád­lott ezután kor­mány­zott, ami­nek hatá­sá­ra a sér­tett oldal­ra kisod­ró­dott, a társa és a har­ma­dik férfi pedig beszállt az autó­ba és elhaj­tot­tak a helyszínről.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vere­ke­dő fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te, tár­sá­val szem­ben pedig köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A bíró­ság mind­két vád­lot­tat vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és a bán­tal­ma­zót 1 év 6 hónap - vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re - fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, tár­sát pedig 1 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re - fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 2 év 8 hónap jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, a testi sér­tés­sel vádolt férfi ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­té­sért, a veszé­lyez­te­tő ese­té­ben pedig - a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés mel­lett, továb­bi bün­te­tés­ként - pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben. A fel­leb­be­zést a Fővá­ro­si Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta, és az ügy ira­ta­it továb­bí­tot­ta az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Törvényszékre.

A fel­vé­te­len elő­ször a testi sér­tés lát­ha­tó, majd a vád­lot­tak autó­já­nál a dula­ko­dás, a végén pedig a köz­úti veszélyeztetés.