Főoldal » Hírek » Testvére adatainak felhasználásával akart szabadulni a börtöntől - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy szi­get­vá­ri férfi ellen, aki test­vé­re ada­ta­i­val csi­nál­ta­tott magá­nak sze­mé­lyi okmá­nyo­kat azért, hogy men­te­sül­jön a börtöntől. 

A szi­get­vá­ri fér­fit a Bar­csi Járás­bí­ró­ság 2020. októ­ber 19. nap­ján 2 év 6 hó bör­tön­re ítél­te nem jog­erő­sen. A férfi még aznap Pécsett, az egyik okmány­iro­dá­ban test­vé­re sze­mé­lyi ada­ta­i­nak meg­adá­sá­val új sze­mé­lyi iga­zol­ványt, vala­mint veze­tői enge­délyt igé­nyelt. Az ügy­in­té­ző a férfi hely­szí­nen készí­tett fény­ké­pét, vala­mint a nyi­lat­ko­za­ta alap­ján test­vé­re sze­mé­lyes ada­ta­it rög­zí­tet­te, vala­mint nyil­ván­tar­tás­ba vette azt is, hogy a férfi a koráb­ban kibo­csá­tott okmá­nyo­kat elvesztette.

Néhány nap­pal később, a vád­lott meg­ha­tal­ma­zá­sa alap­ján az okmá­nyo­kat egy isme­rő­se vette át az okmányirodán.

Idő­köz­ben a Bar­csi Járás­bí­ró­ság íté­le­te jog­erő­re emel­ke­dett. Mivel a férfi nem vonult bör­tön­be, vele szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki. 2021. augusz­tá­sá­ban a vád­lott Szi­get­vá­ron köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val, mikor a rend­őrök intéz­ked­tek vele szem­ben. Ekkor meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az iga­zol­ta­tott sze­mély nem azo­nos az okmá­nyok­ban rög­zí­tett sze­méllyel, ezért őt elő­ál­lí­tot­ták, majd az elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján bör­tön­be vitték.

A vád­lott cse­lek­mé­nye több­rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.