Főoldal » Hírek » Testvére adatait használta fel, így próbálta elkerülni a börtönt egy hajdúböszörményi férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy rend­őri intéz­ke­dés során test­vé­ré­nek adta ki magát.

A vád­lott 2019. júli­us 18-án este Debrecen-Józsa bel­te­rü­le­tén segéd­mo­to­ros kerék­pár­ral köz­le­ke­dett úgy, hogy a jár­mű­ve­ze­tés meg­kez­dé­se előtt alko­holt fogyasz­tott. A vád­lot­tat rend­őri intéz­ke­dés alá von­ták, ennek során iga­zol­tat­ták és alko­hol­szon­dát fújat­tak vele, majd vér- és vize­let­vé­tel cél­já­ból elő­ál­lí­tot­ták az egyik deb­re­ce­ni egész­ség­ügyi intéz­mény­be.

A férfi nem tar­tott magá­nál sze­mély­azo­no­sí­tó okmányt és tart­va attól, hogy koráb­bi jog­erős bör­tön­bün­te­té­se miatt a rend­őrök büntetés-végrehajtási inté­zet­be fog­ják szál­lí­ta­ni, a saját­ja helyett test­vé­ré­nek sze­mé­lyes ada­ta­it közöl­te a rend­őrök­kel, továb­bá a köz­ok­irat­nak minő­sü­lő rend­őr­sé­gi okira­tok­ba is ezek az ada­tok kerül­tek, azo­kat a vád­lott a test­vé­re nevé­vel írta alá.

A test­vér ellen elren­del­ték a nyo­mo­zást, és a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság meg­ál­la­pí­tot­ta a valót­lan adat­köz­lést, majd a sér­tett ellen indult bün­te­tő­el­já­rást meg­szün­tet­te. A vád­lott ellen ittas veze­tés vét­sé­ge miatt a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság a nyo­mo­zást külön eljá­rás­ban lefoly­tat­ta.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A járá­si ügyész­ség továb­bá a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.