Főoldal » Archív » Testvére halálát okozta a lakott területen több mint 130-al száguldozó ittas sofőr

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 23 éves gödöl­lői férfi ellen, aki 2018 már­ci­u­sá­ban Tisza­kécs­kén ittas álla­pot­ban több mint 130 km/h-val szá­gul­doz­va bal­ese­tet oko­zott, ami­ben az álta­la utas­ként szál­lí­tott test­vé­re meghalt.

A 23 éves vád­lott 2018. már­ci­us 24-én 23 óra 45 perc­kor Tiszakécske-Tiszabög lakott terü­le­tén, a 4625. számú úton Tisza­kécs­ke felől Szol­nok irá­nyá­ba halad­va, ittas álla­pot­ban vezet­te édes­any­ja autó­ját. Éjsza­kai látá­si viszo­nyok vol­tak, de az idő derült volt és a köz­vi­lá­gí­tás is működött.

A vád­lott a gyér for­gal­mú, szá­raz úttes­ten a meg­en­ge­dett 50 km/órát jóval túl­lép­ve mint­egy 135-145 km/óra sebes­ség­gel szá­gul­dott, a vád­lott mel­lett a test­vé­re ült az autó­ban. A vád­lott az ittas­sá­ga és túl­zott sebes­sé­ge miatt későn vett észre egy teher­au­tót, ami előt­te, rész­ben a jobb olda­li útpad­kán, rész­ben az úttes­ten sza­bá­lyo­san par­kolt. A vád­lott fékez­ni kez­dett, de ennek elle­né­re gép­jár­mű­ve jobb ele­jé­vel, mint­egy 130-140 km/óra sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött a teher­gép­ko­csi bal hátuljának.

Az ütkö­zés hatá­sá­ra a teher­gép­ko­csi meg­pör­dült és az úttest jobb olda­lán a víz­el­ve­ze­tő árok­ban oldal­ra borult. A vád­lott által veze­tett autó az ütkö­zés után tovább­sod­ró­dott, és a jobb olda­li útpad­kán a víz­el­ve­ze­tő árok­ba csúszott.

A par­ko­ló teher­gép­ko­csi figyel­mes veze­tés ese­tén kb. 100 méter távol­ság­ból ész­lel­he­tő volt, így ha a vád­lott a meg­en­ge­dett 50 km/óra sebes­ség­gel köz­le­ke­dett volna, a teher­au­tó előtt meg tudott volna állni. A bal­eset­ben a vád­lott test­vé­re – aki­nek a biz­ton­sá­gi öve be volt kötve – olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott csak könnyebb sérü­lést szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azon KRESZ sza­bá­lyo­kat, misze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki­nek a szer­ve­ze­té­ben nincs sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol, vala­mint sze­mély­gép­ko­csi­val lakott terü­le­ten leg­fel­jebb 50 km/óra sebes­ség­gel sza­bad közlekedni.

Az ügyész a veze­tői enge­déllyel ren­del­ke­ző, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.