Főoldal » Hírek » Testvéreik adataival igazoltak magukat a kijárási korlátozást megsértő vádlottak- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­tés­re vonat­ko­zó hamis vád vét­sé­ge és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 39 éves fér­fi­val és 47 éves élet­tár­sá­val szem­ben, akik egy rend­őri intéz­ke­dés során mind­ket­ten test­vé­re­ik ada­ta­i­val iga­zol­ták magukat.

A vád­lot­tak 2020 ápri­li­sá­ban egyik isme­rő­sük­nél tar­tóz­kod­tak Bala­ton­ke­reszt­úron. A fér­fi­nak az esti órák­ban meg­tet­szett a ven­dég­lá­tó­já­nál lévő gép­ko­csi, amit köl­csön­kért tőle azért, hogy kipró­bál­has­sa. Annak elle­né­re, hogy veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, erről pedig isme­rő­se nem tudott. A vád­lot­tak ezután Bala­ton­ke­reszt­úr tér­sé­gé­ben autóz­tak, ami­kor 22:00 óra körül meg­lát­ták a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság út men­tén vára­ko­zó jár­őre­it, ezért a férfi gyor­san meg­for­dult, és igye­ke­zett a köl­csön­au­tó­val elhagy­ni a hely­színt. A rend­őrök­nek azon­ban rög­tön fel­tűnt a gya­nú­san visel­ke­dő autós, ezért rövid üldö­zés után intéz­ke­dés alá von­ták a párost.

Mivel a vád­lot­tak tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy a jár­vány­hely­zet miatt elren­delt kijá­rá­si kor­lá­to­zá­sok elle­né­re kellő indok nél­kül hagy­ták el tar­tóz­ko­dá­si helyü­ket, illet­ve a fér­fi­nak jogo­sít­vá­nya sincs, ezért - tart­va az eset­le­ges szank­ci­ó­tól - saját ada­ta­ik helyett mind­ket­ten test­vé­re­ik ada­ta­i­val iga­zol­ták magu­kat. A jár­őrök ugyan ellen­őriz­ték a vád­lot­tak által bedik­tált ada­to­kat, azon­ban nem ész­lel­tek olyan nyil­ván­va­ló elté­rést, ami két­sé­get ébresz­tett volna ben­nük, ezért a fér­fi­val szem­ben a kijá­rá­si kor­lá­to­zá­sok meg­sér­té­se és a veze­tői enge­dély nél­kü­li veze­tés miatt sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést tet­tek, míg élet­tár­sát 30.000 Ft hely­szí­ni bír­ság­gal sújtották.

A sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok során azon­ban a hami­san meg­vá­dolt test­vé­rek tisz­táz­ták magu­kat, és rövid időn belül kide­rült az is, hogy a vád­lot­tak éltek vissza ada­ta­ik­kal, akik beis­mer­ték a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.