Főoldal » Archív » Testvérét csempészte Magyarországra a török férfi – vádat emelt az ügyészség

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a Német­or­szág­ban tar­tóz­ko­dó török állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron két ország hatá­rát is jog­el­le­ne­sen átlép­ve pró­bál­ta meg az Euró­pai Unió terü­le­té­re csem­pész­ni test­vé­rét.

A Német­or­szág­ban tar­tóz­ko­dá­si hellyel ren­del­ke­ző vád­lott 2019. júli­us 18. nap­ján érke­zett Német­or­szág­ból Szer­bi­á­ba, test­vé­re Török­or­szág­ból Belg­rád­ba, ahol a busz­pá­lya­ud­va­ron talál­koz­tak. Meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a vád­lott segít­sé­get nyújt test­vé­ré­nek ahhoz, hogy az Euró­pai Unió terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen belép­jen és elszál­lít­ja őt egé­szen Német­or­szá­gig.

Ennek érde­ké­ben a vád­lott a saját tulaj­do­nú, német honos­sá­gú autó­já­val a szerb-román állam­ha­tár köze­lé­be szál­lí­tot­ta test­vé­rét, aki a gép­ko­csi­ból kiszáll­va a határ­át­ke­lő­he­lyet a zöld­ha­tá­ron meg­ke­rül­ve belé­pett Romá­nia terü­le­té­re, majd gya­log vissza­tért a főút­ra, ahol őt a vád­lott ismé­tel­ten az autó­já­ba fel­vet­te. Már 2019. júli­us 19. nap­ján a reg­ge­li órák­ban ugyan­ilyen mód­szer­rel lép­ték át a magyar-román határt Nagy­lak­nál, meg­ál­la­pod­va abban, hogy a határ­át­ke­lő­hely utáni leg­el­ső pihe­nő­nél talál­koz­nak. A jár­őr­szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök a román, majd a magyar határt is jog­el­le­ne­sen átlé­pő fér­fit 2019. júli­us 19. nap­ján 17 óra körül állí­tot­ták elő és fog­ták el egy kami­on­par­ko­ló­ban, míg a vád­lott elő­ál­lí­tá­sá­ra mint­egy három és fél óra múlva került sor mély­sé­gi ellen­őr­zés kere­té­ben.

A vád­lott két állam­ha­tár jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel tör­té­nő átlé­pé­sé­hez nyúj­tott segít­sé­get annak érde­ké­ben, hogy a jog­sze­rű belé­pés­hez és tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­ke­ző test­vé­rét az Euró­pai Unió terü­le­té­re szál­lít­sa.

A Makói Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat 2 rend­be­li ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.