Főoldal » Archív » Testvérét leszúrta, édesanyját fojtogatta

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a húgát leszúr­ta, édes­any­ját pedig foj­to­gat­ta Bia­tor­bá­gyon.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy férfi az édes­any­já­val és a húgá­val élt Bia­tor­bá­gyon. A férfi a közép­is­ko­lai tanul­má­nya­it nem fejez­te be, egy-egy mun­ka­he­lyen csak rövid ideig dol­go­zott. Évek óta kábí­tó hatá­sú anya­go­kat fogyasz­tott. A csa­lád­já­val gyak­ran kia­bált, meg­lop­ta őket, agresszív volt velük.

2019. júni­us 17-én reg­gel a gya­nú­sí­tott és a húga, a bűn­ügy egyik sér­tett­je volt ott­hon. A lány mun­ká­ba készült. A gya­nú­sí­tott­nak elvo­ná­si tüne­tei vol­tak, a test­vé­ré­vel vesze­ke­dett. Ennek során meg­ra­gad­ta a sér­tet­tet és a nya­kát addig szo­rí­tot­ta, míg a fia­tal nő esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A férfi ezután leszúr­ta a test­vé­rét. A lány a szú­rás követ­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te.

Az édes­anya, a bűn­ügy másik sér­tett­je dél­előtt több­ször pró­bál­ta elér­ni a lányát, de nem járt siker­rel. Ezért meg­kér­te egyik isme­rő­sét, hogy néz­zen be hoz­zá­juk, miköz­ben ő is haza­in­dult. A ház­hoz érve a fia nem enged­te be.

Befe­szí­tet­ték a ház ajta­ját, az anya belé­pett és meg­lát­ta lánya holt­tes­tét. A gya­nú­sí­tott az édes­any­ja mögé lépett és foj­to­gat­ni kezd­te az asszonyt. A sér­tett az isme­rő­se segít­sé­gé­vel tudott a fia szo­rí­tá­sá­ból sza­ba­dul­ni.

A gya­nú­sí­tott tet­te­it köve­tő­en elme­ne­kült ott­hon­ról.

A több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott férfi szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye a bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlya és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után tanú­sí­tott maga­tar­tá­sa miatt fenn­áll. A bűn­cse­lek­mény jel­le­ge és az elkö­ve­tés körül­mé­nyei a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét indo­kol­ják.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.