Főoldal » Hírek » Testvérpár fosztotta ki az ittas nőt - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás, bank­kár­tyá­val elkö­ve­tett csa­lás és okirat­tal vissza­élés miatt vádat emelt egy test­vér­pár­ral szem­ben. Az elkö­ve­tők segít­ség­nyúj­tást szín­lel­ve meg­sze­rez­ték az ittas­sá­ga miatt csetlő-botló nő pénz­tár­cá­ját, majd a benne lévő bank­kár­tyá­val több helyen vásá­rol­tak. A férfi emel­lett őri­zet­le­nül, nyit­va hagyott távol­sá­gi buszok pénz­ka­zet­tá­it is fosztogatta.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti test­vér­pár – egy férfi és egy nő – 2021 nya­rán pénz­za­var­ban volt. 2021. júli­us 4-én, este, Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban meg­pil­lan­tot­ták a kerék­pá­ros nőt, aki ittas­sá­ga miatt foly­ton esett-kelt. A vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy meg­pró­bál­ják meg­sze­rez­ni az érté­ke­it, ezért követ­ték. Ami­kor a kerék­pár­ját maga mel­lett tolva gya­lo­go­san hala­dó sér­tett ismé­tel­ten elesett és a tás­ká­já­nak tar­tal­ma a föld­re szó­ró­dott, a test­vé­rek oda­si­et­tek a föl­dön fekvő asszony­hoz és fel­aján­lot­ták a segít­sé­gü­ket. A férfi össze­szed­te a szét­szó­ró­dott hol­mi­kat, a pénz­tár­cát azon­ban – benne 73 ezer forint kész­pénz­zel, a nő sze­mé­lyes okmá­nya­i­val és a bank­kár­tyá­já­val - nem tette vissza, hanem a ruhá­já­ba rej­tet­te. A test­vé­rek segít­ség­nyúj­tást szín­lel­ve haza­kí­sér­ték áldo­za­tu­kat. Miu­tán a sér­tett letá­masz­tot­ta a kerék­pár­ját és bement a laká­sá­ba, még a két­ke­re­kűt is maguk­kal vit­ték. Miu­tán a kész­pénzt elosz­tot­ták egy­más között, a sér­tett bank­kár­tyá­já­val több­ször fizet­tek, végül egy auto­ma­tá­ból siker­te­le­nül pró­bál­tak meg kész­pénzt felvenni.

A fér­fi­nak felel­nie kell azért is, mert buszos uta­zá­sai során kifi­gyel­te, hol tart­ják a sofő­rök a menet­je­gye­ket, az uta­sok­tól átvett vétel­árat és a vál­tó­pénzt. Egy hét lefor­gá­sa alatt a kecs­ke­mé­ti busz­pá­lya­ud­va­ron három őri­zet­le­nül hagyott távol­sá­gi buszt is kifosz­tott, közel 100 ezer forint­tal káro­sít­va meg a busztársaságot.

Az ügyész­ség a test­vér­párt a kifosz­tás bűn­tet­te mel­lett infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és okirat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel, a fér­fit továb­bá üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és ezért mind­ket­te­jük­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.