Főoldal » Hírek » Testvérüket akarták Németországba csempészni - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy szír test­vér­pár­ral és azok isme­rő­sé­vel szem­ben, akik a vád sze­rint idén janu­ár­ban azért utaz­tak Sze­ged­re, hogy a roko­nu­kat nyu­gat­ra szállítsák.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak test­vé­re ille­gá­li­san lépte át a magyar-román határt két másik szír tár­sa­sá­gá­ban. A nagy hideg miatt a férfi tele­fo­non érte­sí­tet­te Német­or­szág­ban lakó fivé­re­it, és kérte, hogy jöj­je­nek el érte Magyar­or­szág­ra. A vád­lot­tak két külön gép­jár­mű­vel elin­dul­tak test­vé­rü­kért, egyi­kük a kocsik rossz álla­po­tá­ra tekin­tet­tel egy továb­bi úti­tár­sat is vett maga mellé.

A vád­lot­tak janu­ár 26-án, éjjel, Sze­ged hatá­rá­ban fel­vet­ték a három ille­gá­lis határ­át­lé­pőt az autó­ik­ba. A test­vért Német­or­szág­ba, míg a másik két sze­mélyt a sze­ge­di vas­út­ál­lo­más­ra akar­ták szál­lí­ta­ni. A jár­mű­ve­ket azon­ban a határ­ren­dé­sze­ti kiren­delt­ség jár­őrei Sze­ge­den iga­zol­tat­ták. Az intéz­ke­dés során az uta­sok sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, illet­ve magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

Mind­há­rom vád­lott tudott arról, hogy a jár­mű­ve­ik­be fel­vett sze­mé­lyek nem jog­sze­rű­en lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re, és ennek isme­re­té­ben szál­lí­tot­ták volna tovább egyi­kü­ket az ország nyu­ga­ti hatá­ra felé.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.