Főoldal » Hírek » Tetten érték a ruhatolvajt- vádemelés- a Komárom-Esztergom-Megyei Főügyészség sajtóközleménye-VIDEÓVAL

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ruha­bolt­ban lopott, azon­ban tet­ten­ér­ték, és távo­zá­sa után vissza­kí­sér­ték az üzletbe.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár 15-én a tata­bá­nyai bevá­sár­ló­köz­pont­ban lévő üzlet­be azzal a szán­dék­kal ment be, hogy onnan lop­jon. Az elkö­ve­tő egy magá­val vitt tás­ká­ba 8 darab szok­nyát, 2 darab töröl­kö­zőt és 5 darab gyer­mek­ru­hát tett, majd az üzlet­ből fize­tés nél­kül távo­zott. Az ello­pott ruha­ne­műk mind­egyi­ke tar­tal­ma­zott áru­vé­del­mi esz­közt, ezért ami­kor a férfi a biz­ton­sá­gi kapun átha­ladt, a figyel­mez­te­tő jel­zés meg­szó­lalt. Néhány lépés meg­té­te­lét köve­tő­en az elkö­ve­tőt az üzlet dol­go­zó­ja és biz­ton­sá­gi őre meg­ál­lí­tot­ta, és vissza­kí­sér­ték az üzlet terü­le­té­re, ahol a rend­őri intéz­ke­dés idő­pont­já­ig vissza­tar­tot­ták. Az ello­pott ruha­ne­műk együt­tes érté­ke 88.925 forint.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.

A biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: