Főoldal » Hírek » Tettenérték, szíven szúrta áldozatát – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott 9 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a lopás­kor tet­te­nért fér­fi­val szem­ben, aki szí­ven szúr­ta a szemtanút.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint az elkö­ve­tő 2022. janu­ár 16-án, este, egy buda­pes­ti tár­sas­ház föld­szin­ti laká­sá­nak erké­lyé­re bemá­szott, és onnan egy 2.398 forint érté­kű hal­ki­sze­dő hálót vitt el. A lopást a köze­li eme­le­tes ház­ból látta a sér­tett, aki az elkö­ve­tő után ment, és az utcán a fel­szó­lí­tá­sa­i­val igye­ke­zett a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­ta­ni. A férfi azon­ban nem tudta a ter­hel­tet fel­tar­tóz­tat­ni, aki hir­te­len meg­állt, vissza­for­dult, és egy kés­sel szí­ven szúr­ta a szem­ta­nút, majd a hely­szín­ről elme­ne­kült. A sér­tett­hez egy járó­ke­lő men­tőt hívott, kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol azon­ban éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az elkö­ve­tőt ember­ölés bűn­tet­te miatt 9 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak fel­eme­lé­sé­ért, a ter­helt és védő­je fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fellebbezett. 

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenntartotta.

Az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban várja bün­te­tő­ügye másod­fo­kú befejezését.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-futorozsa-ucai-emberoles-ugyeben-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye