Főoldal » Archív » Tévedésből verte agyba-főbe a sértettet az önbíráskodó testvérpár

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy test­vér­pár­ral szem­ben, akik téve­dés­ből bán­tal­maz­tak a saját házá­ban egy mát­ra­de­recs­kei fér­fit.

A test­vé­rek egyi­ke 2019. júni­us 2-án együtt ita­lo­zott a sér­tet­tel egy helyi ven­dég­lő­ben, ahon­nan dél­után mind­ket­ten ittas álla­pot­ban tér­tek haza. Ott­hon a vád­lott keres­ni kezd­te a pénz­tár­cá­ját, de nem talál­ta, ezért arra gya­na­ko­dott, hogy azt ivó­cim­bo­rá­ja tulaj­do­ní­tot­ta el tőle a kocs­má­ban. Mivel emlé­ke­ze­te sze­rint a tár­cá­ban 130.000 Ft kész­pénz is volt, fel­in­dult álla­pot­ba került a fel­té­te­le­zett lopás miatt, és úgy hatá­ro­zott, hogy maga veszi kézbe az ügyet. Nem sok­kal éjfél előtt szólt a vele lakó - hozzá hason­ló­an ittas - öccsé­nek, hogy kísér­je el őt a sér­tett ott­ho­ná­ba, mert akár erő­szak árán is vissza akar­ja sze­rez­ni tőle a pén­zét.

A két test­vér rövid utcai szó­vál­tás után a nyi­tott kapun át bement a tör­tén­tek előtt értet­le­nül álló sér­tett udva­rá­ra, miköz­ben az idő­seb­bik azzal fenye­get­te a házi­gaz­dát, hogy mind­járt agyon fogja ütni. A ter­helt ordít­va köve­tel­te a 130.000 forint­ját, majd ami­kor nem kapta meg, öccsé­vel közö­sen rátá­madt a házi­ak­ra. A sér­tet­tet a test­vé­rek leütöt­ték, majd föld­re kerü­lé­se után is tovább ütle­gel­ték, a segít­sé­gé­re siető fele­sé­gét pedig lök­dös­ték és szi­dal­maz­ták. Cse­lek­mé­nyü­ket csak akkor hagy­ták abba, ami­kor az asszony meg­pró­bált tele­fo­nál­ni a rend­őr­ség­re.

A dol­ga­vé­ge­zet­le­nül haza­té­rő vád­lot­tak kicsi­vel később ott­hon meg­ta­lál­ták az ello­pott­nak hitt kész­pénzt, mely­ről kide­rült, hogy azt az idő­sebb fivér nem is vitte magá­val az ital­bolt­ba. Más­nap­ra az irat­tár­ca is meg­ke­rült, amit a részeg vád­lott a kocs­má­ból haza­té­rő­ben való­ban elha­gyott az utcán.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a két test­vért. A bűn­cse­lek­mény­re a tör­vény öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát ren­de­li.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel, emel­lett ren­del­je el a test­vé­rek párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, és köte­lez­ze őket az eljá­rás­ban fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.